Тази седмица кметът Иван Гавалюгов е внесъл сигнал до Софийска окръжна прокуратура за престъпление по член 219 от НК срещу бившия градоначалник Георги Георгиев. Причината е нанесена вреда на общината в размер на 370 647 лева от несъбран наем на общински жилища.
Всъщност  неначислен и несъбран наем от общинските жилища е констатирано като нарушение и в одитния доклад на Сметната палата за 2014 година. Това е и една от причините Сметната палата да откаже да завери годишния финансов отчет на община Ботевград за 2014 година.


„За много от жилищата, собственост на общината, наемните договори са изтекли, след което не са подновени. Вече при липса на действащ договор, не е начисляван месечен наем за съответното жилище. Именно това е довело да натрупване на такава сума.” – се казва в сигнала до прокуратурата.

„Считам, че са налице достатъчно данни за извършено престъпление по чл. 219 НК от страна на бившия кмет на общината Георги Цветанов Георгиев. Именно той е лицето, на което е възложено управлението и стопанисването на общинското имущество. Тези му права и задължения произтичат от общата разпоредба на чл.44, ал.1, т.1 и т.15 ЗМСМА, както и от специалните разпоредби на чл. 12, ал.5 от Закона за общинската собственост и на чл.15, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Ботевград и чл.2, ал.1 от
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища на община Ботевград. Според тези разпоредби кметът на общината организира, ръководи и контролира управлението на имоти - частна общинска собственост, и в частност на общинските жилища. На него е възложено и управлението и контрола по управлението на общинската собственост.
Считам, че извършеното престъпление е наказуемо по по-тежко квалифицирания състав за умисъл.
 Всички деяния са извършени умишлено. Повод за такова твърдение ми дава факта, че наемните отношения с неизрядните наематели не са прекратени своевременно. Още повече, че голяма част от тях са оставени необезпокоявано да обитават общински жилища, без дори да им е начисляван наем.

Общината е ощетена със сума, надвишаваща многократно тази, определена като особено голям размер” – се казва още в сигнала, в който Иван Гавалюгов  се обръща с молба към прокуратурата да разпореди проверка и ако се съберат достатъчно данни за  извършено престъпление, да бъде образувано наказателно производство.