Сумата надвишава определеното възнаграждание в договора му с над 700 лв.
Общинският съвет не е определял размер на заплатата на  управителя на болницата - установи одитът на здравното заведение

Съгласно договора за управление на МБАЛ „Ботевград”, сключен на 17 август 2015 година, възнаграждението на назначения управител е в размер на 280 на сто от отчетената средна месечна брутна работна заплата в заведението, но не повече от 2300 лева.
От справката, дадена от главния счетоводител на болницата Григорий Гешев от 15 февруари т.г., става ясно, че основното брутно месечно трудово възнаграждение на управителя д-р Филип Филев е в размер на 3025.97 лв. Сумата надвишава максимално определения праг в договора за възлагане на управлението- констатира проверката за съответствие при финансово управление на болницата, извършена от звеното „Вътрешен одит” на общината. Проверката бе разпоредена преди няколко месеца от кмета на общината Иван Гавалюгов. Окончателният одитен доклад бе публикуван на 12 август.
От него става ясно, че в решението си от 30 юли м.г. Общинският съвет не е определил възнаграждание за управителя на болницата, което също е нарушение на Наредба за упражняване правото на собственост на общината върху общинската част от капитала от търговските дружества (НРУПСВОЧКТД).
Общинският  съвет не е утвърдил Бизнес задача на търговското дружество за периода на управление, в резултат на което в сключените договори за възлагане на управлението не е
записана бизнес задачата, въз основа на която управителят трябва да води и ръководи общинското търговско дружество и да изготвя бизнес програма за целия срок на действие на договора за управление и конкретно за всяка година.
Нарушени са разпоредбите на чл. 31, ал. 1, 2 и ал. 3 от НУПСВОЧКТД” – пише в одитния доклад.
Препоръките на одитора са към председателя на Общинския съвет, който трябва да предприеме необходимите мерки за изготвяне на Бизнес задача за управлението на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за срока на действие на договора за управление на болницата и те да бъдат внесени за утвърждаване в Общинския съвет. Освен това местният парламент трябва да вземе решение, с което да определи възнаграждението на управителя на болницата.

С окончателния доклад от извършения одит може да се запознаете на следния линк: http://botevgrad.bg/data/pages/files/1471005480.pdf?%D0%B0=46