„При провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на структура за диалнизно лечение в „МБАЛ –Ботевград“ ЕООД по 13 обособени позиции“, управителят на „МБАЛ –Ботевград“ е допуснал 44 бр. нарушения, подробно описани в одитния доклад. Нарушени са множество разпоредби на ЗОП, много от които са съществени и биха могли да имат финансови последствия за общинското търговско дружество” – констатират вътрешните одитори на общината.
За проверявания тригодишен период - от януари 2013 до декември 2015 г., са били обявени общо общо осем обществени поръчки, като констатираните нарушения са близо 300. В същото време одиторите са установили, че управителят на болницата не е обявил обществени поръчки, въпреки че е имало основание за това.

Препоръките на одиторите са кметът на община Ботевград да предприеме необходимите мерки за уведомяване на компетентните органи за допуснатите нарушения.


С окончателния доклад от извършения одит може да се запознаете на следния линк: http://botevgrad.bg/data/pages/files/1471005480.pdf?%D0%B0=46