„Елаците-Мед“ АД обявява конкурс за
Управител-комплекс, гр. Етрополе
гр. Етрополе


Изисквания към кандидатите:
Висше образование в областта на туризма или в областта на икономиката с допълнителна квалификация в сферата на туризма;
Професионален опит в сферата на туризма поне 3 години;
Управленски опит и лидерски умения ще се считат за предимство;
Добро владеене на английски език. Втори чужд език ще се счита за предимство;
Умения за работа в екип;
Организираност, умения за работа под напрежение, отговорност;
Много добри компютърни познания (MS Office – Excel, Word);
Познания за работа със специализиран софтуер


Задължения и отговорности:
Отговаря за цялостната визия и организацията на работата в комплекса;
Осъществява оперативното управление на персонала с цел реализиране на планираните приходи;
Изготвя отчети, анализи и финансови справки;
Мотивира и поддържа благоприятен микроклимат в екип;
Управлява дейността по изпълнение на търговската политика на компанията;
Следи за качественото и професионално обслужване на клиентите;
Разпределя ежедневните задачи на служителите.


Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография на български език с актуална снимка;
Копие от диплома за висше образование;
Мотивационно писмо;
Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.


Месторабота: гр. Етрополе
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците-Мед” АД, Дирекция „Човешки ресурси” или на е-mail:  jobs@ellatzite-med.com до 10 септември 2016 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на интервю.


Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.