През учебната 2016/2017 г. започва реализация на проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /ТВОЯТ ЧАС/ - фаза 1“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бенефициент по проекта е Министерство на образованието и науката, като изпълнението на проектните дейности са включени държавните и общинските училища.
Проектът дава възможност провеждането на извънкласните дейности, организирани от училищата да се извършва, както от педагогически и непедагогически специалисти от училището, така и от външни за училището физически и юридически лица – неправителствени организации, регистрирани в обществена полза, читалища, културни институции, центрове за подкрепа на личностното развитие и др.
В тази връзка всички заинтересовани юридически и физически лица, които предлагат извънкласни дейности и отговарят на определените условия, могат да се регистрират в електронната платформа за избор на извънкласни дейности по проекта на адрес://http:tvoiatchas.mon.bg/.
На посочения електронен адрес ще намерите допълнителна информация за проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /ТВОЯТ ЧАС/ - фаза 1“.