През месец февруари 2021 г. Кмета на община Етрополе – г-н Димитър Димитров  в качеството си на бенефициент сключи административен договор с Министерство на труда и социалната политика за изпълнение на дейностите по проект „Патронажна грижа + в община Етрополе“ на стойност 232 671,33 лв.


Изпълнението на дейностите по договора стартира на 08.04.2021 г., като чрез него се осигурява подкрепа и предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.


На 04.03.2022 г.,  г-н Димитър Димитров – Кмет на община Етрополе подписа Допълнително споразумение към административния договор № BG05M9OP001-6.002-0017-C01 с Министерство на труда и социалната политика за продължаване на дейностите по проекта, чрез процедура BG 05M9OP001-6.004 „ Патронажна грижа +-Компонент 2“ и получаване на допълнителна безвъзмездна помощ в размер на 116 335,66 лв.


Чрез сключване на допълнителното споразумение към действащия административен договор, дейностите по проекта ще бъдат удължени с 6 месеца, считано от деня следващ крайната дата за изпълнението на съответните дейности по Проект BG05M9OP001-6.002-0017-C01


Основните дейности по проекта са :


Направление 1 – дейност Патронажна грижа – целта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи чрез услуги в домашна среда. Дейността включва предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, които да осигурят непрекъснатост на грижата, чрез участие на различни специалисти и заинтересовани лица, утвърждаване практиката на предоставяне на комплексна грижа чрез предлагане на междусекторни услуги.


Направление 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности – целта е да се предостави подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. За изпълнение на дейността ще се обхванат три социални услуги: Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция и Дом за стари хора.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


 


Източник: Общината