Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжност: Специалист „ТСУ“ в отдел „Териториално и селищно устройство“


Минимални изисквания за заемане на длъжността:


1. Образование: средно / средно-техническо. 


2. Професионален опит: не се изисква. 


3. Качества: работа в екип, комуникативни умения и професионална компетентност.


4. Допълнителни изисквания:


- компютърна грамотност - работа с  MS Office, AutoCAD;


- дигитална компетентност: знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание и дигитална комуникация;


- компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативната уредба по ЗУТ;


5. Професионално направление: Строителство, архитектура и геодезия.


6. Предимство е професионален опит в направлението.


Кратко описание на длъжността:


Извършва справки и обслужване на граждани: технически процедури по разрешаване и одобряване на проекти за ПУП; изготвяне на удостоверения и скици; дейности и кореспонденции, свързани с кадастър и регулация.


Проучва, синтезира и обработва насочените към него преписки; изготвя необходимите писмени становища, справки и отговори на заявления, молби и жалби.


Необходими документи:


1. Заявление за работа – свободен текст.


2. Автобиография.


3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен.


4. Копие от трудова книжка.


5. Документи за придобита квалификация /ако има/.


Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.


Срок за подаване на документите от  20.03.2023 г. до 07.04.2023 г. включително.


Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в Центъра за административно обслужване на партерния етаж в сградата на общинска администрация - Ботевград всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.30 ч.


Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115