Намерението на общината е да преустрои Дома за деца в село Гурково в Център за настаняване от семеен тип на болни възрастни хора. За целта ще се търси възможност за осигуряване на средства по европейски програми. Ако такива не бъдат осигурени, общината ще инвестира собствени средства. Това каза кметът Иван Гавалюгов на заседанието на ОбС миналия четвъртък, когато на дневен ред бе докладната за закриване на Дома за деца, лишени от родителски грижи, в Гурково.  


Към деинституционализацията на децата се пристъпва по разпореждане на ръководството на Агенцията за социално подпомагане. Закриването на Дома е в изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България", в която е заложено закриването на всички домове за деца до 2025 г. 


Дирекция „Социално подпомагане” е била уведомена с писмо от Агенцията за социално подпомагане, че в срок до 10 септември тази година децата, настанени в Дома в Гурково, трябва да бъдат изведени оттам. От своя страна дирекцията е уведомила общината, която въз основа на това уведомление внесе докладна в Общинския съвет за закриване на социалното заведение.    


Междувременно децата бяха изведени. Някои от тях вече са при биологичните си родители, а други са настанени в приемни семейства. За извеждането на всяко дете е издадена заповед от директора на дирекция „Социално подпомагане”. 


Дейността на Дом „Надежда” в Гурково се финансираше от държавния бюджет. Сградата е общинска собственост. Общината ще се погрижи за активите – оборудване и обзавеждане, на Дома да не бъдат разграбени и унищожени. Те ще бъдат предоставени за ползване на детските градини в селата. Преди това ще бъде извършена инвентаризация на активите. Това каза кметът Иван Гавалюгов пред ОбС. Той подчерта, че закриването на Дома не е по вина на общината. 


Петя Кочкова обяви, че ще се въздържи при гласуването, като се мотивира, че Домът трябва да бъде запазен, защото от него се нуждаят децата, които не са добре обгрижвани от своите семейства. „Социалните услуги в общините трябва да се увеличават, а не да се заменят. Въпреки че нищо не може да се промени в тази посока, аз ще се въздържа по това решение, тъй като е направено без задълбочен анализ и сериозно обмисляне на действията, които са предприети”, заяви тя. Според нея няма как държавата да закрие „нещо без да попита този, който го стопанисва”. 


Кметът обясни, че никой не е питал общината дали иска да продължи тази социална услуга, а постъпилата информация е, че потребителите на Дома ще бъдат изведени, което означава, че трябва да се пристъпи към закриването му. „Ние не можем да спрем процеса по извеждане на децата”,  добави Иван Гавалюгов. 


Йордан Йорданов обяви, че ще гласува „за” заради намерението на общината да съхрани и преустрои сградата, за да може тя да се ползва за нова социална услуга. 


Председателят на ОбС Мартин Тинчев се аргументира, че не приема политиката за закриване на домовете за деца, лишени от родителски грижи, и поради тази причина ще гласува „въздържал се”. 


„Безсмислено ще бъде да не приемем това решение. То няма да върне децата. И аз не съм съгласен с тази политика, но тя е такава, каквато е”, заяви Тихомир Найденов. 


Отношение по проекта за решение взе и Йорданка Лалчева. „То е ясно тази политика на държавата. Тъй като много от Вас не знаят, участвах в една кръгла маса за закрила на детето. Това в продължение на председателския ми пост, който заемах. И оттогава се започна тази, нали, политика за извеждане на децата от институциите. И държавата наистина се погрижи те да излязат. В подкрепа на думите на г-н Йорданов, наистина се случи, че много от семействата не се оказаха толкова подготвени, за да се грижат за такива деца, и подходиха чисто материално. И сега децата няма къде да отидат. Също така разбирам от г-жа Кочкова, тя беше директор на Дирекция „Социално подпомагане” и е достатъчно добре подготвена по тази тема, обаче, сега, какво правим с празната сграда, със служителите?  Тази сграда, ако не започне до няколко месеца да се преобразува в нещо друго, тя ще се разруши. Тя не може да бъде така консервирана, че да остане и да запази сегашния си вид. В същото време Вашето предложение за Дом за възрастни хора с увреждания, които евентуално започват да се разболяват и да останат трудно подвижни хора. Представяте ли си, това село на колко километра е, далеч от медицинския център”, каза Йорданка Лалчева. Според нея, ако сградата бъде "преобразувана" в Дом за възрастни хора с увреждания, „общината ще бъде затруднена”. 


Филип Филипов предложи дебатът да бъде прекратен, като насочи вниманието на съветниците към текста на докладната, в който се посочва, че закриването на Дома е в съответствие с държавната политика. Общинският съвет прие предложението с 24 гласа „за”.