В СУ „Христо Ясенов“-Етрополе се обучават над 560 ученици в 37 групи по проект „Твоят час“ СУ „Христо Ясенов“-Етрополе започна работа по проект BG05M20P001-2.004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“(Твоят час) от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020г.“, финансиран от Европейския съюз и със съдействието на Министерство на образованието и науката.
Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
Имената на групите по проекта подсказват, че учителите ще търсят и прилагат нови методи и подходи в заниманията по интереси: „Аз и математиката“, „“Аз мога да решавам задачи“, „Аз пея“, „Арт ателие“, „Бисерчета“, „Живей активно“, „Владетели на компютрите“, „Вълшебството на приказките“, „“Изкуството да общуваш на английски език“, „Краезнание“, „“Любословие“, „Магията на танца“, Мажоретен състав, „Математика любима“, „Матрьошки“, „Неувяхващата красота на българските традиции“, „“Обичам да рисувам“, „Пеещи звънчета“, „Питагор в час“, „През погледа на обектива“, Приложно колоездене, „Пътешественик“, „Пътуване с история“, „Творческа работилница“, Театрален състав, „Фолклорна плетеница“, „Химия +“  и „Чудотворници“. 
Предизвикателство пред учителите и учениците е и работата в групите за обучителни затруднения, където с иновативни методи и занимания ще се постигат по-добри резултати от обучението по БЕЛ, математика, география и др. Групите са 7: „Географията е лесна“, „Езикознайко“, „Знайко“, „Любознайко“, „Математиката - трудна, но и интересна“, „Математиката вече не е страшна“, „Математиката може да е интересна“, „Учим английски език и се забавляваме“, „Шанс за успех“.
Специфични цели на проекта са:
Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.
Ръководството на СУ „Христо Ясенов“-Етрополе пожелава успех на всички учители и ученици  в проекта „Твоят час“!


Текст: Росица Иванова - зам.-директор УД  в СУ "Христо Ясенов”