На 06.01.2017 година се проведе първото, извънредно заседание на Общинския съвет - Етрополе. От заседанието отсъстваха Георги Георгиев, Владимир Александров и Боряна Керемидска. Към дневния ред беше добавена една допълнителна точка.
С 14 гласа „за” бе прието допълване на Решение № 191/25.10.2016 год. /Протокол № 15/ на Общински съвет Етрополе, както следва: в края на т. 1 поставя запетая и добавя текста „като създава по проекта социална услуга „Личен асистент", дефинирана в Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.”
Единодушно бе приета и втора точка от дневния ред, относно одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешаване изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обекти „Животновъдна ферма" в поземлен имот № 001137 и „Оранжерия, административно-битова сграда и стопанско-складови постройки" в поземлен имот №? 001138, землище на село Брусен, община Етрополе.
С това Решение се разрешава изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обекти „Животновъдна ферма" в поземлен имот № 001137 и „Оранжерия", административно-битова сграда и стопанско-складови постройки" в поземлен имот № 001138, землище на село Брусен, община Етрополе. /Община