Статистиката на броя на хората с увреждания в община Ботевград показва стряскащо увеличаване. Преди десет години хората, които са получавали подпомагане, са били 3002-ма, от които 66 деца. През 2012 год. броят на инвалидите се е увеличил с над 500 души, а на децата – двойно. Според официалната статистика на общината хората с увреждания са 3527, от които 108  деца. 


По-нови данни липсват, но ако тенденцията от последните години се запази, то означава, че броят им се е увеличил. 


Проблемите, които се споменават най-често от хората с увреждания, са 


-липса на средства за лечение и профилактика;


-липса на възможности за трудова реализация поради ниска квалификация на хората с увреждания;


-липса на адекватни и съобразени с нуждите им програми, курсове и тренинги за квалификация и преквалификация;


-недостатъчно развити програми за лични асистенти и специализиран транспорт, осигуряващи независим живот на тази целева група, както и недостъпна среда и липса на целенасочена политика и реални действия за подобряване на ситуацията.