Обстойно и задълбочено бе обсъдена Стратегия за развитие на Община Ботевград, с която Сдружение “Местна инициативна група“ – Ботевград ще може да кандидатства за финансиране по Програма за развитие на селските райони /пеирод 2014 - 2020 г./ към Министерството на земеделието и храните. Както предварително бе обявено, обсъждането се проведе в една от залите на Международното висше бизнес училище. В него взеха участие представители на ръководството на МИГ – Ботевград, сред които бе и кметът на общината Иван Гавалюгов, членове на сдружението и граждани. В продължение на пет часа те дискутираха проекта на Стратегия и предложиха промени в него. 


Планът съдържа мерките, по които потенциални бенефициенти от ботевградска община ще могат да представят проекти  пред МИГ за финансиране. В него са посочени целите, приоритетите, допустимите дейности, специфични критериите за оценка. По всяка една от мерките е определен размерът на финансовата помощ, фиксиран е максимален и минимален праг на финансиране на отделните проектните предложения.


С направените промени Стратегията ще бъде публикувана в резюме на интернет страницата на МИГ – Ботевград. Предстои провеждането на две публични събития, на които отново ще бъде предоставена възможност на граждани и заинтересовани лица да направят предложения по нея. В подкрепа на Стратегията ще трябва да бъдат събрани 700 подписа, стана ясно по време на днешната дискусия. 


Ако Стратегията бъде одобрена, местната общност ще може да кандидатства с проекти пред МИГ- Ботевград на стойност малко над 5 000 000 лв. по различни мерки - 4.1. Инвестиции в земеделските стопанства, 4.2. Инвестиции в прерабтока/маркетинг на селскостопански продукти, 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности, 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура и други.