Стратегията, с която Местна инициативна група – Ботевград ще кандидатства за финансиране, е на обща стойност около 6 милиона лева. Днес се състоя публичното й обсъждане. Стратегията бе представена от Петко Сименов, член на екипа, който е разработил документа.

До 31 август е срокът, в който Местната инциативна група ще внесе изработената Стратегиия за водено от общностите  местно развитие.
Самата стратегия се базира на  конкретните нужди на региона и целта е да разреши местни проблеми.  9 са потенциалните бенефициенти: местната власт, микро , малки и средни предприятия, неправителствени организации, училища, културни институции.  Досега източникът на финансиране бе само по Програмата за Развитие на селските райони, но от този програмен период и има и други възможности – ОП” Иновации и конкурентноспособност”, „Развитие на човешките ресурси” и „Околна среда”

Едно от предмиствата за хората, които ще кандидатства с проекти пред МИГ-Ботевград, е че те ще се състезават само с проекти от общината, а не на национално ниво, както е по другите програми.
Освен проекти на земеделски производители и преработватели на земеделска продукция., малкият и средният бизнес ще има възможност да кандидатства с проекти за разкриване на нови работни места, за квалификация и преквалификация на служителите си, за модернизация на производството и т.н. Целта на стратегията също е да финансира проекти за развитие на туризма и промотиране на природните защитени зони в общината.