Това е заповедта за отдаване под наем на магазин от комплекс „Етрополия” в Етрополе, която получихме от „Елаците-мед” АД.


З А П О В Е Д  № 483/11.04.2017 г.
За отдаване под наем на обект „магазин“, представляващ част от комплекс „Етрополия“ – гр. Етрополе


1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – собственост на „Елаците-мед“ АД, и представляващ  магазин с РЗП  320,10 кв.м., състоящ се от партерна и сутеренна част, находящ се в комплекс „Етрополия“ в гр. Етрополе, бул. „Руски“ № 92, УПИ IV (римско четири), отреден за „Обществено и делово обслужване“, квартал 73 (седемдесет и три) по подробния устройствен план на град Етрополе, за 1 година.
2. Определям начална тръжна цена според експертна оценка от лицензиран оценител и размер на депозита за участие в търга – 10 % от началната тръжна цена, както следва:
Начална тръжна цена без включен ДДС - 2560 лв. без ДДС (две хиляди петстотин и шестдесет лева без ДДС).
Размер на депозита за участие - 10 % (десет процента) от началния тръжен наем – 256 лв. (двеста петдесет и шест лева).
3. Определям дата, място и час на провеждане на търга – 02.05.2017 г. от 10.00 часа в Административна сграда на „Елаците-мед“ АД, с. Мирково.
4. Утвърждавам тръжната документация за участие в търга.
5. Определям цена на тръжната документация в размер на 20 (двадесет лева), платима по банков път по следната банкова сметка на “Елаците-мед“ АД: IBAN: BG26TTBB94001525852501 в Сосиете Женерал Експресбанк
(В тази цена се включват разходите на „Елаците-мед“ АД по организиране и провеждане на търга, включително цената на тръжната документация.)
6. Тръжната документация  може да се получи всеки работен ден  от 13.00 ч. до 16.00 часа в Административната част на к-кс „Етрополия“ - Етрополе, след заплащане на таксата по т. 5.
Срок за закупуване на тръжна документация - най-късно до 15,00 часа на 27.04.2017 г.
7. Депозитът за участие в размер  на 10 % (десет процента) от началния тръжен наем – 256 лв. (двеста петдесет и шест лева), се внася по банков път по следната банкова сметка на “Елаците-мед“ АД:
IBAN: BG12TTBB94001527372646 в Сосиете Женерал Експресбанк.
8. Срок на валидност на офертите – 90 календарни дни, считано от последния ден за подаване на документите за участие в търга.
9. Краен срок и място за подаване на офертите за участие в търга - 16,00 часа на 28.04.2017 г. в Административна сграда на „Елаците-мед“ АД, с. Мирково.
10. Участници, внесли депозит и заплатили таксата по т. 5 могат да извършат оглед на обекта всеки работен ден от 24.04.2017 г. до 28.04.2017 г. от 10.00 до 11.00 ч. след заявка, придружена с документ за закупена документация за участие и документ за внесена депозитна вноска. За огледа се съставя протокол. Участниците не могат да извършват огледи самостоятелно, без представител на „Елаците-мед“ АД.
11. Депозитът на спечелилия търга участник се приспада от първия месечен наем. Депозитите на останалите участници се възстановяват след сключване на договор за наем.
Изпълнителен директор на „Елаците-мед“ АД: инж. Др. Драганов