Утре, 19 април - сряда, Професионалната гимназия по техника и мениджмънт /ПГТМ/ „Христо Ботев“ – Ботевград ще проведе Ден на отворените врати. Целта на инициативата е да популяризира специалностите, които училището предлага, материално-техническата база, с която то разполога, и възможностите за бъдеща реализация на възпитаници на учебното заведение. 


През учебната 2017/2018 г. в Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" - Ботевград е утвърден следният държавен план-прием по специалностите: 


1. Прием след VII клас  - специалности:


„Бизнес администрация“ – с интензивно изучаване на английски език


„Компютърна техника и технологии“ – с интензивно изучаване на английски език


„Технология на полимерите“ – с интензивно изучаване на английски език


„Автотранспортна техника“ – с интензивно изучаване на английски език


Кандидатите подават документи по образец. Балът за класиране се определя като сума от: удвоената оценка от изпита по български език и литература; удвоената оценка от изпита по математика и оценките по български език и литература и математика от свидетелството за завършен VII клас.


Срок за подаване на документи за участие в първия етап на класиране – от 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г.         


2. Прием след VIII клас – специалности:


„Бизнесадминистрация“


„Компютърна техника и технологии“


„Технология на полимерите“ 


„Автотранспортна  техника“


Кандидатите подават документи по образец на училището. Класирането ще се извършва по реда на бала в зависимост от реда на посочените желания.


Балът за класиране се определя като сума от: удвоената оценка по български език и литература от свидетелството за основно образование; удвоената оценка по математика от свидетелството за основно образование и среден успех от свидетелството за основно образование /оценката по химия от свидетелството за основно образование за специалност "Технология на полимерите"/.


Всички специалности са съобразени с необходимостта от квалифицирани кадри в региона. По договорка с местните работодатели, при постигнати добри резултати в училище, се подсигурява втора стипендия, заплащат се таксите за обучение във ВУЗ по специалността или се предлага работа.


ЗАПИСВАНЕ: След обявяване списъците с приетите кандидати, всеки се записва в посочените срокове в училището след представяне на: заявление до директора; оригинал на удостоверението за завършен VII клас или на свидетелството за завършено основно образование и Медицинско свидетелство, че професиите, за които кандидатства, не са противопоказни на здравословното състояние.


Квалификация: След успешно приключване на целия курс на обучение /12 клас/ учениците получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация втора или трета степен.


За времето на обучение ученикът може да получи безплатно втора специалност от Списъка на професиите за професионално образование и обучение на МОН.


За справки и информация:  тел. 0723/66 – 646,  0723/66 – 841,  0723/66 – 842,


e-mail: pgtm_botevgrad@mail.bg,  http:// www.pgtmbg.com/