Както вече информирахме, в края на миналата седмица в Ботевград бе организирана кръгла маса по проблеми в системата на образованието. Инициативата бе на Синдикат “Образование“ към КТ “Подкрепа“ , а поводът за нея – влошен социален диалог между директора на ОУ “Никола Йонков Вапцаров“ Петя Кочкова и учители от училището.  Конфликтът тръгва от едно съвсем безобидно питане. Но не така обаче го възприема директорът на учебното заведение Учителката, която си е позволила да пита, е изправена до стената и … порицана, и то не само от ръководството на училището. Срещу нея се изправят колегите й, родители, та дори и общински съветници от групата на ОББО в местния парламент, което изобщо не е изненада, тъй като директорката е една от тях. 


Всички те съзират в питането на учителката обида, а зададените въпроси им звучат някак си…обвинително.


Случаят води своето начало от 13 януари тази година. В качеството си на председател на общински синдикат “Образование“ към КТ “Подкрепа“ и председател на секция “Образование“ към в ОУ “Н. Й. Вапцаров“, учителката Саня Илиева внася правно обосновано заявление до директора на учебното заведение, в което иска да й бъде предоставена информация за: изпълнение на бюджета на училището за 2016-та година по параграфи, подпараграфи и конкретни дейности, придружени с подробни обяснителни бележки; неспазени плащания, разписани в Колективния трудов договор и вътрешните правила за работна заплата, за началото на учебната 2016-та год. и Деня на будителите; неполучени суми от преподавателите за работа с деца и ученици със специални образователни потребности за миналата година, което е нарушение на Колективния трудов договор; изплатени еднократни допълнителни трудови възнаграждения за м. декември 2016 г. на учители, еднолично определени, без ясни и прозрачни критерии за разпределение.


Това гласи питането, което вдига на крак цялото училище с изключение на учениците. 


На същата дата – 13 януари 2017 год., секция “Образование“ към КТ “Подкрепа“ в ОУ “Н. Й. Вапцаров“ започва да се разпада. Членуващите в нея учители, с изключение на един-двама,  подават заявления за напускане, в които изтъкват един и същ мотив: “…несъгласие със стила и подхода на внесено от вас заявление до Директора на учебното заявление, с копие до Кмета на Общината…“. 


Преди разпадането на секцията, директорът на училището отправя питане в писмен вид до всеки член - дали заявлението на Саня Илиева е предварително съгласувано с него. Петя Кочкова поставя срок за отговор – 19 януари 2017 год. Следващата стъпка, която директорът предприема, е писмо до Саня Илиева, в което я пита на какво правно основание внася заявлението, като посочва, че  то не е съгласувано с нито един от членовете на КТ “Подкрепа“ в училището. В писмото си Кочкова изтъква и друго обстоятелство – разпадането на секция “Образование“ след напускане на 8 членове. “Оставате двама членове, което е под минималната бройка за наличие на Синдикална секция към училището, за да сте председател“, обобщава директорът и пита Саня Илиева чии интереси защитава, “след като никой от вече напусналите членове не е знаел нищо“, както и в качеството на каква й отговаря и задава въпроси. 


В писмен отговор до директора председателят на синдикалната секция напомня, че заявлението е внесено преди напускане на членовете. Саня Илиева уточнява, че след напускането им не следва автоматично закриване на секцията, а има процедура, до приключването на която тя се води председател.


Междувременно на 18 януари в училището се провежда среща между ръководството, учителския колектив, представители на обществения съвет и училищното настоятелство, общински съветници от групата на ОББО в местния парламент. На тази среща Петя Кочкова запознава присъстващите с питането на Саня Илиева. Вероятно за по-голямо въздействие върху аудиторията, заявлението е показано на голям екран, копия от него са разпръснати пред присъстващите.  


Председателят на секция “Образование“ е изправена в очакване “другарският съд“ да се произнесе. Определението е, че нейното питане е с груб обвинителен характер спрямо директора и училището и че то подронва авторитета им. Саня Илиева получава закана, че ще бъде “съдена до дупка“, за това че е нанесла обида на директора. 


След публичното изобличаване на учителката, осмелила се да пита,  секция “Образование“ към Съюза на българските учители в ОУ “Н. Й. Вапцаров“ бърза да се разграничи от внесеното заявление и поставените в него въпроси до директора. Конкурентната синдикална структура излиза с писмено становище, в което се казва: “Смятаме, че написаното заявление не е коректно зададено като питане, а по-скоро някои от въпросите звучат като обвинение. Според нас е нарушен добрият тон на общуване между синдикалните членове и ръководството. Разграничаваме се от искането и от поставените в заявлението въпроси и подкрепяме г-жа Кочкова, която последователно и аргументирано обори всички отправени към нея косвени и директни обвинения.“. Становището е подписано от Димитринка Андреева – председател на СО към СБУ.


Настоятелство “Светлина“ при училището също не остава встрани от конфликта и взима страна.  И то излиза със становище в полза на директора. “Видно от заявлението, същото съдържа твърдения за извършени нарушения от страна на директора на училището, без да са налице констатирани такива от компетентните според българското законодателство органи“,  пише в становището. Настоятелството счита, че “начинът, по който е упражнено право на достъп до информация на синдикалния лидер и отправените квалификации за нарушения, целят намеса в управлението на училището, което ще повлияе негативно върху качествения, пълноценен и модерен училищен процес, какъвто съществува в ОУ “Н. Й. Вапцаров“. 


Мнение по случая изразява и Обществения съвет при училището. То е представено в писмен вид и също защитава позицията на директора. “Видно е, че така описаните теми в заявлението на г-жа Саня Илиева съдържат елементи от фактическия състав на обвинения, като стила на изразяване не кореспондира с общоприетите добри норми за комуникация. В тази връзка считаме, че е налице неприемлива форма на заявление за обяснения, макар последните да засягат принципни въпроси от компетенциите на лицето, към което е отправено заявлението“, гласи част от становището.  


Действия в защита на учителката Саня Илиева предприема националното ръководство на Синдикат “Образование“ към КТ “Подкрепа“. Председателят Юлиян Петров уведомява с писмо началника на Регионално управление по образование – София регион – Христо Андреев, за грубо нарушение на договореностите в Колективния трудов договор, отказ от социален диалог и упражнен натиск от страна на директора Петя Кочкова върху синдикалните членове на синдикат “Образование“ и настоява за проверка на ръководно-контролната дейност на директора, спазване на трудовото законодателство и Колективния трудов договор. От внасянето на това писмо изминават два месеца, но отговор от Регионалното управление по образование няма. На 23 март ръководството на синдиката изпраща второ писмо до образователното подразделение, в което напомня, че очаква резултатите от извършена проверка.  На същата дата председателят на Синдикат „Образование“ сигнализира за случая и Министерството на образованието и науката. 


РУО този път се задейства и изпраща двама експерти да извършат проверка в училището. Те провеждат разговор с директора Петя Кочкова и с председателя на секция “Образование“ Саня Илиева. Всъщност проверката се изчерпва с това посещение. РУО осведомява синдиката с писмо, в което се посочва, че на 10 януари 2017 год. е проведено редовно заседание на педагогическия съвет в училището, на което директорът е представил отчет за изпълнение на бюджета на училището за 2016 год. На 25 януари т.г. на общо събрание на работниците и служителите в училището, в присъствието на членове на обществения съвет, е предоставена информация за изпълнение на бюджета за 2016 г. по параграфи, подпараграфи и конкретни действия. В писмото се твърди още, че преди провеждане на събранието, информация за изпълнение на бюджета за м.г. е била предоставена и на представителите на двете синдикални организации. 


В рамките на бюджета за 2016 год. е било планирано и изплатено само едно допълнително трудово възнаграждение – за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Във вътрешните правила за работна заплата, прилагани в ОУ “Н. Й. Вапцаров“ през 2016 г., не е предвидено допълнително възнаграждение за работа с деца и ученици с със специални образователни потребности. През м. декември 2016 г. са изплатени парични награди на служители в училището, изпълнили допълнително възложена работа и/или постигнали висока ефективност при изпълнение на преките си задължения. Това се каза още в писмото на Регионалното управление по образование до Синдикат “Образование“. Всъщност то не дава конкретни отговори на въпросите, поставени от Саня Илиева.  


Във връзка с жалбата на председателя на Синдикат “Образование“ Юлиян Петров до МОН и питането на Саня Илиева, колективът на ОУ “Н. Й. Вапцаров“ излиза на 19 април с декларация, в която изразява “категорично несъгласие от това едно лице от колектива – Саня Илиева, ползващо се с привилегия на Председател на синдикат, да пише некоректно и обвинително по своята същност от фактологическа гледна точка становище, уронващо авторитета на училището“. Декларацията е адресирана до Министерството на образованието и науката, до Регионално управление по образование – София регион и до Синдикат “Образование“ към КТ “Подкрепа“. 


А какви ще бъдат последствията за учителката, осмелила се да отправи питане до директора на училището, можем само да предполагаме. Саня Илиева е начален учител. Работи в ОУ “Н. Й. Вапцаров“ от 13 години. Не е имала наказания до момента на внасяне на питането. Но вече са й наложени такива.


Този скандал се разраства в навечерието на един от най-хубавите български национални празници  - 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. На този ден традиционно се присъждат, и на местно, и на национално ниво, награди на учители, допринесли за развитие на българското образование. За жалост, отличие за смел учител не се връчва, а би трябвало. Защото това е професия, която задължава да си смел и доблестен, честен и почтен човек, да служиш за пример на другите, да ги вдъхновяваш по пътя на знанието, да ги насърчаваш да вършат ползотворни и добри дела…  


Да се надяваме, че на трибуната в Ботевград ще бъдат отличени достойните учители. Които можем да наречем съвременни будители.