Община Ботевград обявява свободно работно място на длъжност: „Главен специалист ТСУ, кадастър и регулация“


Минимални изисквания за заемане на длъжността:


Образование: средно-техническо 


Професионален опит: не се изисква 


Професионално направление: „Строителство, архитектура и геодезия“


Качества: работа в екип, комуникативни умения, професионална компетентност


Допълнителни изисквания: познаване на действащото българско законодателство, компютърна грамотност, работа с  Word, Excel и AutoCAD - задължително


Кратко описание на длъжността:


Проучва, синтезира и обработва насочените към него преписки; изготвя необходимите писмени становища, справки и отговори на заявления, молби и жалби; поддържа в актуален вид действащите планове на общината; обслужва и консултира граждани във връзка с възникнали проблеми по устройство на територията, кадастър и регулация.


Необходими документи:


• Заявление за работа – свободен текст


• Автобиография


• Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен


• Копие от трудова книжка


• Документи за придобита квалификация /ако има/


Място и срок на подаване на документите:


Кандидатите могат да подават документи на гише „Деловодство“ в Община Ботевград до 30.06.2017г от 8.30ч. до 17.30ч. всеки работен ден.


Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.