От днес -  15.06.2017г. - Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование, съобщават от Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград. 


Те ще имат възможност да разширят своите знания и умения или да получат нови чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. По този начин  тези лица ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 млн. лв. 


Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015г. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.


За целите на проекта е разработена услуга, даваща възможност на заетите лица да подават заявления по електронен път, без да е необходимо да посещават бюрата по труда, само в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.


Заявления ще се приемат и на хартиен носител в Дирекция „Бюро по труда” в Ботевград. Срокът за прием на заявления е до изчерпване на финансовия ресурс по проекта. 


Очакванията са, че с планираните средства около 54 хиляди души от цялата страна ще могат да повишават квалификацията си.