С решение на Общинския съвет от 22 декември 2016 год.микроязовир „Мали лаг” е включен в общинската програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, раздел „Имоти, които общината има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване. Язовирът е държавна собственост, но по време на предишното местно управление се отдаваше на концесия от общината.  Как е ставало това и с какви способи – няма яснота по този въпрос. Сега общината има намерение да го придобие от държавата по съответния законов ред. Първата стъпка е да поиска съгласието на Общинския съвет.  За целта в дневния ред на предстоящото редовно заседание, насрочено на 29 юни, е внесена докладна, в която общинското ръководство иска подкрепата на местния парламент, за да предприеме необходимите действия за безвъзмездно придобиване на язовир „Мали лаг”. Площта му е 145 700 кв.м.


Бъдещето управление и стопанисване на язовира ще се извършва единствено със собствени средства на общината.  Допълнителни средства от държавния бюджет няма да се използват, се посочва в докладната до местния парламент.