Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.005-0035-C01 по проект „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лица” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 “Активно включване“, утвърдена „Процедура за подбор на персонал”  представяме следнотo:


ОБЯВЛЕНИЕ


За провеждане на подбор на персонал на дневен център за деца и младежи с увреждания – Ботевград за следните длъжности:


1. Ръководител на Дневен център за деца и младежи с увреждания - 1 


2. Социален работник в Дневен център за деца и младежи с увреждания - 1 


3. Педагог в Дневен център за деца и младежи с увреждания - 1 


4. Психолог в Дневен център за деца и младежи с увреждания – 1 


5. Кинезитерапевт в Дневен център за деца и младежи с увреждания - 2


6. Арттерапевт  в Дневен център за деца и младежи с увреждания -2 


7. Медицинска сестра  в Дневен център за деца и младежи с увреждания -1


8. Помощник - възпитател в Дневен център за деца и младежи с увреждания - 2


9. Детегледач  в Дневен център за деца и младежи с увреждания - 3


10. Социален асистент  в Дневен център за деца и младежи с увреждания -1


11. Санитар в Дневен център за деца и младежи с увреждания- 1


Настоящата обява се публикува в изпълнение на „Процедура за подбор на персонал”. Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит/ наличието на опит по професията е предимство/, така че да изпълнява заложените в проекта дейности. 


4.1. Ръководител на Дневен център за деца и младежи с увреждания


Минимални изисквания: минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, като с предимство са кандидати със специалности от професионални направления в сферата на хуманитарни и социални науки


Характер на работата: организира цялостната дейност така, че да се осигури  качество на  живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всеки потребител, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа.


4.2. Социален работник в Дневен център за деца и младежи с увреждания Минимални изисквания: минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър”,  като с предимство са кандидати със специалности от професионални направления в сферата на хуманитарни и социални науки


Характер на работата:  изготвя и поддържа цялостно потребителско досие, регистър, отговаря за организиране, съхранение, администриране и архивиране на документацията по предоставяне на услугата. Оказва подкрепа и грижа на децата и младежите, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установяване и поддържане на връзка със семейства и близки.


4.3. Педагог в Дневен център за деца и младежи с увреждания


Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по  специалности в областта на педагогическите науки и придобита педагогическа правоспособност.


Характер на работата:   Формиране на умения и навици у потребителите, и стимулиране на тяхното интелектуално развитие, за да повишаване пригодността им за успешна социализация и реализация


4.4. Психолог в Дневен център за деца и младежи с увреждания


Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по  специалност „Психология”


Характер на работата:  Изпълнява дейности, ориентирани към цялостното личностно развитие на децата и младежите. Осъществява пряка индивидуална и групова работа с потребителите за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и развиване на личностните им умения.


4.5. Кинезитерапевт в Дневен център за деца и младежи с увреждания


Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” по  специалност „Кинезитерапия” или „Рехабилитация“


Характер на работата:  Прилага  кинезитерапевтични методи за профилактика, преодоляване или компенсиране на уврежданията чрез различни средства, а също и намаляване или отстраняване периодите на временна нетрудоспособност. 


4.6. Арттерапевт  в Дневен център за деца и младежи с увреждания


Минимални изисквания: средно образование, като с предимство са кандидати със специалности от професионални направления в сферата на хуманитарни и социални науки


Характер на работата:  Извършва пряка индивидуална или групова работа с потребителите за изграждане на умения за: преодоляване на трудности в ежедневието и интегриране в обществото, като се използват оптимално наличните възможности на децата и младежите с акцент върху социалното възстановяване и придобиване на умения за самостоятелност. Прилага различни видове творчески дисциплини и разнообразен набор от творчески техники за осигуряване на възможности за израз на преживяванията, чувствата и емоциите на потребителите. 


4.7. Медицинска сестра  в Дневен център за деца и младежи с увреждания


Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” по  медицинска специалност


Характер на работата:  Осигурява здравни грижи за потребителите на социалната услуга. 


4.8. Помощник - възпитател в Дневен център за деца и младежи с увреждания


Минимални изисквания: средно образование


Характер на работата: Полагане на ежедневни грижи за децата и младежите, насочени към  развитие, възпитание и самоорганизиране. Работи за удовлетворяването на специфичните потребности на потребителя, подкрепя самостоятелността на потребителя и на участието му в дейности, съобразени с неговите интереси и възможности.


4.9. Детегледач  в Дневен център за деца и младежи с увреждания


Минимални изисквания:  основно образование


Характер на работата:  Полагане на ежедневни  грижи за потребителите -  придружаване, организиране на ежедневието, помощ при хранене, помощ при тоалет и др.


4.10. Социален асистент  в Дневен център за деца и младежи с увреждания


Минимални изисквания: основно образование


Характер на работата: Подпомага потребителите при тяхното самообслужване, извършва дейности, подпомагащи задоволяване на потребностите им от организация на свободното време, спомагателни дейности и социално включване. 


4.11. Санитар в Дневен център за деца и младежи с увреждания


Минимални изисквания: начално образование


Характер на работата:  Поддържа реда и чистотата в работните, спални,  битовите помещения и дворното място на Дневния център. 


Начин на провеждане на подбора:


1. Подбор по подадените документи


2. Интервю


Необходими документи за участие в процедурата по подбор:


- попълнено заявление - по образец.


- автобиография - по образец.


- копие от диплом за завършена степен на образование.


- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства – ако е приложимо.


Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Ботевград   или на адрес: www.botevgrad.bg


Място и срок за подаване на документите:


Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на Община Ботевград от 8,30 часа до 12,30 часа и 13,30 часа до 17,30 часа всеки работен ден в периода 03.07.2017г. до 14.07.2017г.  включително. 


Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.


Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати.


В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Ботевград, на видни и достъпни места в общината.


Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал   в деловодството на общината до Кмета на Община  Ботевград, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.


Телефон за информация: 0723/666 09