Днес кметът на Община Ботевград Иван Гавалюгов даде старт на услугата Дневен център за деца и младежи с увреждания. Той се намира на ул. „Александър Батенберг“ №14 – в ремонтираната  сграда на ОУ „Васил Левски“. Центърът се финансира по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005-0035-C01– „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лица” по процедура BG05M9OP001-2.005 “Активно включване“. Общата стойност на проекта е 391 157,36 лева, от които  332 483.76  лева са европейското, а 58 673.60 лева е национално съфинансиране.  


ДЦДМУ ще предлага социални услуги за 40 деца и младежи: кинезитерапия, арттерапия, социална, психологическа и педагогическа подкрепа, конна езда, както и индивидуализирана грижа и подкрепа от помощник-възпитали, детегледачи и социален асистент. За  потребителите на целодневна и полудневна грижа ще бъде осигурено хранене чрез кетъринг.


„До вчера се бяха записали 37 деца и младежи, но по време на откриването желание изявиха още 3 деца, с което капацитетът вече е запълнен.“ – заявиха от общинското ръководство.


По проекта е предвидено оборудване за помещенията на центъра. Също по проекта е проведено мотивационно обучение на 13 неактивни на пазара на труда лица с увреждания, като 6 от тях са обучени по част от професията „Помощник в пътното строителство“ и са назначени за шест месеца на работа към Община Ботевград.


На откриването присъстваха още зам.-кметът на Община Ботевград – Борис Борисов, Радостина Лазарова – в.и.д. директор на РДСП – Софийска област, Красимира Петрова - директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Ботевград, Яница Иванова - дирестор на Дом за възрастни хора „Д-р Адриян Атанасов” в Ботевград, специалисти от общинската администрация и много родители.