Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Публичен изпълнител”.


Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Публичен изпълнител”:


1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър”. 


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изисква.


3. Да притежават следните компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента, комуникативна компетентност, професионална компетентност и аналитична компетентност.


4. Допълнителни изисквания , носещи предимство:


- компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения на MS Office;


- висше образование с насоченост право и / или икономика; 


- да познава нормативната уредба в областта на местното самоуправление и местната администрация, Закон за Администрацията, Данъчно-осигурителен процесуалун кодекс, Закон за административните нарушения и наказания, Законза задълженията и договорите, Закон за счетоводството, Търговски закон, Административно процесуален кодекс, Граждански процесуален кодекс, Закон за местните данъци и такси и други, касаещи пряката му работа.


Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Кмета на община Ботевград.


2. Автобиография.


3. Копие от документ за завършено образование.


4. Копие от трудова книжка, УП-3.


5. Документи за придобита квалификация.


6. Свидетелство за съдимост.


Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.


Срок за подаване на документите  17.07.2017г. до 31.07.2017г. включително


Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.


Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115


ИВАН ГАВАЛЮГОВ


Кмет на община Ботевград