Окръжна прокуратура – София прекрати наказателното производство срещу бившия кмет на Ботевград Георги Георгиев. 


Органът, който трябва да следи за спазване на законността, не видя нищо нередно и престъпно в скандалните схеми, по които Георгиев и семейството му са придобивали атрактивни общински имоти. Съмнителните сделки станаха обществено достояние благодарение на журналистически разследвания и публикации на национални и местни медии. Сигналите за въпросните схеми стигнаха и до държавното обвинение. На 4 май 2015 год. Софийска окръжна прокуратура образува наказателно производство, но срещу неизвестен извършител – длъжностно лице от община Ботевград, за това че през периода 2006 – 2014 година е нарушило или не е изпълнило служебните си задължения при провеждане на търгове за продажба на имоти – общинска собственост, с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици за община Ботевград – престъпления по чл. 282, ал. 1 от НК.


В хода на разследването са събрани доказателства, и писмени, и гласни, от които се установява, че в периода 2006 – 2014 година Георги Цветанов Георгиев и семейството му са придобили няколко на брой имота – общинска собственост. Те били продадени чрез публични търгове с тайно наддаване. Впоследствие купувачите прехвърлили собствеността върху имотите на съпругата на Георгиев – Деспина Георгиев, на цена по-ниска от тази, на която били закупени от общината. 


В постановлението на Прокуратурата са споменати 11 реализирани сделки с общински имоти на цени между 1 205 и 113 400 лева. Купувачите са все доверени лица на семейството Георгиеви. Сред тях са Васил Късметски – брат на съпругата на Георги Георгиев, Радка Първанова – сестра на екскмета,  Гачо Гачев – бивш шеф на общинско дружество „ВиК Бебреш”, Милен Марков, Стефан Андонов, Младен Апостолов.


Като свидетели са разпитани Стефан Андонов, Младен Апостолов, Милен Марков и Гачо Гачев. Всички те посочват пред разследващите органи, че продали имотите си на Деспина Георгиева, тъй като същите не им били вече необходими, а освен това - имали нужда от парични средства. Затова приели предложената им от съпругата на бившия кмет продажна цена, независимо, че била по-ниска от тази, на която те придобили имотите. 


Разпитани в качеството си на свидетели са и длъжности лица, общински служители, оценители, изготвили пазарните оценки на имотите, общински съветници и членове на тръжните комисии при провеждане на процедурите за продажба на имотите. 


Заместник-кметовете Красимир Андреев, Цанко Цанов, Венцислав Гарвански и Клара Нановска заявяват едно и също – не си спомнят подробности около проведените търгове и не знаят да е имало случай на оказан натиск от страна на Георги Георгиев при определянето на купувач на имотите. 


Румяна Запорожанова, която по времето на управлението на Георгиев, е началник отдел „Общинска собственост, транспорт и търговия” в общината, посочва, че той не й е оказвал натиск кое лице да бъде определено за спечелило търга и съответно за купувач на имота. 


Оценителите – Лидия Дамянова, Веселин Тодоров, Венетка Цолова и Дарина Камбурова, отричат намеса в работата им от страна на бившия кмет на Ботевград. 


Общинските съветници, на които не се посочват имената, казват пред разследващите органи, че нямат ясен спомен от заседанията на Общинския съвет, на които са взети решения за продажба на имоти – общинска собственост. 


Според участниците в тръжните комисии, процедурите по организиране и провеждане на търговете са били спазени. Единствено свидетелят Даниел Дилов /кмет на село Литаково/ заявява, че не е участвал в търг за продажба на общински имоти, независимо, че името му фигурира в протокола от проведеното заседание на тръжната комисия на 6 ноември 2012 год. и срещу него е положен подпис. 


Основен свидетел на държавното обвинение в хода на разследването е лице с идентификационен номер 01. Именно този свидетел описал схемата, прилагана от бившия кмет на Ботевград за закупуване на общински имоти. Тя е следната: 


След като Георгиев си избере имот, който желае да закупи, се насочва към човек от своя приятелски кръг. Имотът – общинска собственост, се обявява за продажба чрез търг с тайно наддаване, на който се явява подставено лице, което бива определяно за купувач на имота. Впоследствие бившият кмет му предоставя паричните средства, които това лице да внесе в общината за закупуването на имота. След внасянето на сумата следва сключване на договор за продажба на имота - общинска собственост, с лицето, определено за купувач. Известно време след продажбата приобретателят на имота прехвърля собствеността му на Деспина Георгиева. При тази сделка средства реално не са изплащани – преминавала единствено собствеността върху член от семейството на Георги Цветанов Георгиев. Цената на тази втора сделка обикновена е в пъти по-ниска от тази, на която имотът е закупен от общината. 


Свидетел 01 посочва още, че лично Георги Георгиев предоставял в брой сумата, необходима на подставеното лице да закупи имота, като документи, удостоверяващи тези обстоятелства, не са били изготвяни. Също така свидетелят заявява, че тази схема е приложена и спрямо него. 


Какво още установява разследването:


Назначената и изготвена съдебно-графическа експертиза показва, че подписът срещу името на Даниел Дилов в протокол от провеждане на търг на 6 ноември 2012 година за продажба на общински имот в местността „Мухалница”, не е негов. От допълнителна съдебно-графическа се установява, че подписът не е положен и от останалите членове на тръжната комисия, назначена със заповед на кмета на община Ботевград, а това са: Сашо Денкин, Румяна Запорожанова, Мария Христова, Красимир Андреев и Венцислав Георгиев.  


От тройна съдебно-оценителна експертиза, са установени 8 случая, в които имотите – общинска собственост, са продадени на цени значително по-ниски от пазарната им стойност. 


Назначена е допълнителна съдебно-оценителна експертиза, като в заключението си вещите лица посочват, че при изготвянето на оценката на недвижимите имоти са взети предвид всички документи, приложени по досъдебното производство, включително тръжната документация на имотите, подлежащи на оценка. Вещите лица заявяват още, че няма основание за промяна на заключението по първоначалната експертиза относно пазарната стойност на имотите. 


Изводите на Прокуратурата:


Съобразно събраните факти, Прокуратурата стига до правния извод, че липсват достатъчно доказателства за извършено престъпление по чл. 282, ал. 1 на НК от страна бившия кмет на Ботевград при продажба на общински имоти. „В случая последният нито е нарушил служебните си задължения, нито е превишил властта и/или правата си.”, „…тъй като реално бившият кмет е изпълнявал решение на общинския съвет – гр. Ботевград”, пише в постановлението на държавния орган. 


До ангажиране отговорността на Георги Георгиев не би могло да доведе и обстоятелството, че изготвената оценка на 8 общински имота е била значително по-ниска от средната пазарна стойност на имотите към този момент, ”…доколкото оценителите в показанията си заявяват, че Георги Цветанов Георгиев” не им е оказал натиск при изготвяне на оценките от тяхна страна”. „Отделно от това, тази оценка е била предмет на разглеждане и одобрение от общинския съвет”, пише още в прокурорското постановление. 


Според Прокуратурата, и обстоятелството, че впоследствие имоти – обект на търговете, са придобити от бившия кмет и неговото семейство, също „не навежда на извод за извършено от Георгиев престъпление по чл. 282, ал. 1 от НК, доколкото не се установява последният да е уговарял лицата, явили се на търга, да закупят имоти – общинска собственост вместо него”. 


Показанията на свидетеля с тайна самоличност не се взимат предвид.


„Същите са индиция за възможна злоупотреба със служебно положение от страна на бившия кмет на Ботевград, но категорично и безспорно доказателства в тази връзка липсват”, смята Прокуратурата и се произнася, че „съгласно чл. 124 и чл. 303 от НПК, обвинението и присъдата не могат да се основават само на показанията на свидетели с тайна самоличност /дадени по реда на чл. 141 от НПК/, нито да почиват на предложения”. 


По делото не се установява осъществяването на изпълнителното деяние и на престъплението по чл. 283 НК, доколкото не са събрани доказателства, че Георги Цветанов Георгиев е използвал служебното си положение, за да набави за себе си противозаконна облага. Според Прокуратурата „не се установява по категоричен и безспорен начин същият да е уговарял и/или мотивирал купувачите на процесните имоти да му прехвърлят собствеността върху закупените от тях общински имоти…”.  


Освен поради липсва на доказателства, държавното обвинение прекратява наказателното преследване срещу бившия кмет на Ботевград и поради изтекъл давностен срок – собствеността на имотите е прехвърлена на Георги Цветанов Георгиев и неговото семейство в периода 2007 – 2009 година. 


„За престъплението по чл. 283 НК е предвидено наказание „лишаване от свобода” до три години. Съгласно разпоредбата чл.80, ал.1, т. 4 НК, наказателното производство се изключва по давност, когато не е възбудено в продължение на пет години за деяние, наказуемо с „лишаване от свобода” повече от една година. В настоящата хипотеза, давността на наказателно преследване е изтекла през 2014 година”, пише в прокурорското постановление. 


Поради изтекла давност не може да се търси наказателна отговорност /по чл. 260, ал.1 НК/ и на оценителите, „тъй като в по-голяма си част оценките били изготвени в периода 2006 – 2007 година”. За престъпление по чл. 260, ал.1 НК законът предвижда наказание „лишаване от свобода” за срок от три години и лишаване от права по чл.37, ал. 1, т.6 и т. 7.


Само за една оценка давността за наказателно преследване не е изтекла, но Прокуратурата счита, че не трябва да се отделят материали с цел възбуждане на наказателно преследване срещу лицензиран оценител, тъй като оценката е „незначително по-ниска от пазарната такава”. 


Относно констатираните в хода на разследването доказателства, че подписът в протокола от заседанието на тръжната комисия, проведено на 6 ноември 2012 година, не е на Даниел Дилов, Окръжна прокуратура – София изпраща материалите, касаещи това престъпление, по компетентност на Районна прокуратура.  


Постановлението на Окръжна прокуратура – София подлежи на обжалване в седемдневен срок, който изтича днес – 7 август, пред Окръжен съд – София. Препис от постановлението е внесен в Община Ботевград на 31 юли 2017 год. Кметът на Ботевград Иван Гавалюгов заяви пред наш репортер, че общината ще обжалва прокурорското решение. 


За финал, вместо коментар, ще цитираме един актуален виц, който идеално пасва на всичко изложено по темата. А той гласи:  „Добре е да имаш много. Още по-добре е да имаш още повече. А най-добре е да не те хванат.”. Като в конкретния случай.