Вчера в сградата на общинската администрация бе подписан договор между община Ботевград, в качеството си на възложител, и "Люник" ЕООД - в качеството си на изпълнител, за реконструкция и благоустрояване на част от градския парк.


Строителната фирма, с адрес на управление в Драгоман, бе класирана на първо място след проведената това лято обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград, Етап 1- Представителна – площадна зона в северната част на парка“. Общата стойност на подписания договор е в размер на 474 721,60 лева без ДДС. Срокът му за изпълнение е 83 календарни дни и започва да тече от датата на откриване на строителната площадка, което ще стане през идния месец септември.


За изпълнение на „Етап 1“ се предвижда изграждане на подземна и надземна инфраструктура, ландшафтно оформление и парково обзавеждане, съобразно предвиденото в инвестиционния проект.


Реализирането на цялостния проект „Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград“ цели да се подобри физическата и жизнена среда в Община Ботевград като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие. Предвижда се подобряване социализацията на градския парк, реновиране и разширяване на зоните за отдих и спорт, цялостно благоустрояване с цел създаване на условия за активен и пасивен отдих на хора от всички възрасти. Инвестиционния проект е разработен и одобрен за изпълнение и въвеждане в експлоатация на четири етапа.