Със своя заповед от днес областният управител Илиан Тодоров оспорва пред Административен съд София област решение 240 от 28. 07. 2017 год. на Общински съвет Ботевград, с което съветничката от ГЕРБ Росица Милчева бе избрана с 14 гласа „за” зам.-председател на местния парламент, което противоречи на разпоредбата на чл. 10, ал 3 от ПОДОСНКВОА /Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация/. Съгласно тази разпоредба, за избор на заместник-председател е необходимо съгласието на 15 /петнадесет/ или повече общински съветници.


Мотивите, с които областният управител оспорва решението, са следните: „На основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА Решение № 240 по Протокол № 12 от проведено заседание на 27.07.2017 г., с продължение на 28.07.2017г. на общински съвет – Ботевград, е било върнато за ново разглеждане със Заповед № ВР-37/11.08.2017 г., издадена от Областния управител на Софийска област. Заповед № ВР-37/11.08.2017 г. е била получена от общински съвет – Ботевград съответно на 14.08.2017 г., видно от обратна разписка № ИД PS 1000 03DCTS V. В законоустановения 14-дневен срок общински съвет – Ботевград не е преразгледал върнатото решение, което е предпоставка за упражняване правомощията на Областния управител на Софийска област да оспори същото пред Административен съд – София област на основание чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА.


На основание гореизложеното, моля, съдът да постанови съдебен акт, с който да отмени в цялост Решение № 240 по Протокол № 12 от заседание на общински съвет – Ботевград, проведено на 27.07.2017 г., с продължение на 28.07.2017 г., като незаконосъобразно.”.