Кметът Иван Гавалюгов внася докладна за свикване на извънредно заседание на Общинския съвет, на което да се вземе решение дали община Ботевград да обжалва становището на Басейнова дирекция „Дунавски район”, с което на МВЕЦ е променено разрешителното за водоползване от язовир „Бебреш”. Както вече информирахме, досега ВЕЦ-ът имаше право да ползва вода до кота 5.10 метра от преливника, а с промяната – има право да черпи по-големи количества вода, докато нивото спадне до 7.62 метра под преливника.
Срокът за внасяне на възражение е до 14 дни след обявяване на становището на Басейнова дирекция.
В момента нивото на язовир „Бебреш” е 10 метра под преливника.