До 29 октомври 2021 г., дипломирани младежи с висше образование могат да кандидатстват за работа през 2022 г. в централни ведомства и техните териториални поделения в страната по програма „Старт на кариерата”.


Дирекция „Бюро по труда”-Ботевград обявява две свободни работни места:


- младши експерт в отдел „Активна политика на пазара на труда” в гр. Ботевград;


- младши експерт във филиала на  дирекцията в гр. Етрополе.


За да участват в програма „Старт на кариерата” кандидатите трябва отговарят на следните минимални изисквания:


► Да са младежи до 29 ненавършени години до 29.10.2021 г. включително;


► Да притежават висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място;


► Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като търсещи работа лица; 


► Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.


Документи, които лицата задължително следва да представят в дирекция “Бюро по труда”:


► Заявление за кандидатстване по Програмата по образец, публикуван на интернет-страницата на АЗ (представя се на хартиен носител в Дирекция „Бюро по труда” по регистрация или по електронен път при техническа осигуреност);


► Автобиография (Европас формат) – представя се при явяване на интервю с работодателя


http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp


► Документ за завършено висше образование 


Същите документи могат да бъдат намерени и на информационните табла в Бюрото по труда в гр. Ботевград, където кандидатите ще получат необходимото съдействие за кандидатстване от трудовите посредници.


Желаещите могат да подават своите документи за кандидатстване за работни места в Бюро по труда - Ботевград до 29 октомври 2021 г. включително, където са регистрирани като заети или безработни търсещи работа, или по електронен път чрез публикувания на сайта на Агенцията по заетостта формуляр https://forms.gle/9dA6Snqoh6uBdNKN8.


Чрез Програмата кандидатите могат в рамките на 12 месеца да натрупат първия си трудов стаж, както и професионален опит, умения и практика по придобитото образование, с което да поставят началото на своето кариерно развитие.