„Елаците-мед“ АД обявява, че ще проведе публичен търг за отдаване под наем на обект „магазин“ с РЗП  320,10 кв.м., състоящ се от партерна и сутеренна част, находящ се в комплекс „Етрополия“ в гр. Етрополе, бул. „Руски“ № 92, УПИ IV (римско четири), отреден за „Обществено и делово обслужване“, квартал 73 (седемдесет и три) по подробния устройствен план на град Етрополе, за 1 година.
До 15.01.2018 г. в деловодството на „Елаците-мед“ АД, първи етаж, административна сграда в с. Мирково, Софийска област ще се приемат писмени предложения за месечна наемна цена, концепция за начин на ползване на наемания обект и адрес за кореспонденция и телефон. Предложенията следва да бъдат подавани в запечатан непрозрачен плик лично или препоръчано по пощата. Предлаганата месечна наемна цена не може да бъде по-ниска от 2868 лв. без ДДС.
Кандидатите могат да извършват оглед на обекта с предварителна заявка на тел. 0875770039 -   Венета Гергова.


инж. Драгомир Драганов -                                                                                                                                                   
Изпълнителен директор