Община Ботевград съобщава, че продажба на мартеници на места общинска собственост ще се извършва само на определените места по схема, одобрена от главния архитект на общината, след издадено разрешение за ползване на място.


Разрешението се издава въз основа на заявление по образец, подадено до кмета на общината.


Към заявлението се прилагат следните документи:


1. Удостоверение от община Ботевград, че лицето не е неизправна страна по  договори  за наем, сключени с община Ботевград.


2. Удостоверение за липса на задължения, издадено от  дирекция Местни данъци и такси при община Ботевград.


Редът и условията за извършване на търговска дейност на открито са регламентирани в  Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Ботевград.