95 общински администрации (36% от всичките 264 общини в страната) незаконно администрират регулаторен режим за регистрация на търговски обект. Този сигнал внесоха днес при главния прокурор Борис Велчев министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова и министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев. В тези общини прокуратурата ще започне проверки.
 
Този режим носи различни наименования в различните общини - напр. „разрешение за упражняване на търговска дейност", „регистрация за упражняване на търговска дейност", „уведомление за упражняване на търговска дейност" и др. Във всичките му разновидности обаче той не е регламентиран в закон и не е предвидена и законова делегация на общинските съвети да уреждат с подзаконов акт параметрите на посочената търговска дейност – съобщават на сайта на министерството на държавната администрация.
Във внесения днес сигнал до главния прокурор е представена подробна информация за статута на този регулаторен режим във всички общини. Справката показва, че в 169 общини такъв режим не се администрира (от тях в 140 не е имало изобщо, а в 29 е бил отменен през 2008 г.). В останалите 95 общини обаче има действащ в момента такъв режим.
Тежестта на режима е различна в различните общини. Независимо от наименованието му на много места се предвижда такса (от 1.50 лв. до 250 лв.), предоставяне на значителен брой документи към заявлението, срок за извършване на регистрацията (от 1 ден до 30 дни) или издаване на разрешителното, дори глоби (от 2 лв. до 5000 лв.) в случай на неизпълнение на задължението за регистрация или за подаване на заявление за разрешение или за уведомление.
Администрирането на такъв регулаторен режим, независимо дали е с предвидени такси или не, означава допълнителна тежест за бизнеса, а също така и корупционен риск. За администрацията, от друга страна, се акумулират ненужни административни разходи.
 
Справка за наличието на този регулаторен режим по общини може да видите тук.