Решение №4 /13.04.2018 г. 


Арбитражната комисия при Българската федерация по баскетбол на редовно заседание, проведено на 1З.04.2018 г. в състав:


Председател: Иван Вълканов, Членове: 1. Юлия Боянова 2. Камен Каменов 4. Янко Стоянов


за да се произнесе взе предвид следното:


Арбитражната комисия при Българската федерация по баскетбол е сезирана с Жалба на БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „БАЛКАН“ - БОТЕВГРАД, представляван от Михаил Пламенов Михайлов - Председател на Управителния съвет, с която клубът-жалбоподател иска:


- да бъде отменено Решение на Генералният мениджър на НБЛ от 02.04.2018 г. и на Комисията по контестации, взето на 02.04.2018 г. в град София за присъждане на служебна загуба на отбора на БК „Балкан“ за среща №87 от редовния сезон 2017/2018 г. на НБЛ, играна на 01.02.2017 г. в зала „Арена Ботевград“ в гр.Ботевград и същото се обяви за неоснователно, поради липса на инкасирано нарушение на Наредбата за държавно първенство мъже - НБЛ; 


- на БК „Балкан“ да се присъдят 2 точки за победа в среща №87 от редовния сезон 2017/2018 г. на НБЛ играна между отборите на БК „Балкан“ и БК „Академик Бултекс 99“, проведена на 01.04.2018 г. от 18:00 ч. в град Ботевград, завършила по официално оформения протокол от срещата с резултат 86:76 в полза на отбора на БК „Балкан“.


В жалбата си БК „Балкан“ посочва, че счита наложената санкция за неоснователна, тъй като не е било налице фактическо нарушение на изискването на чл.74, ал.2 от Наредбата, като твърдението на клуба се основава на конкретния текст на разпоредбата на член чл.74, ал. 2 от „Наредбата за Държавно първенство - мъже – НБЛ“, както и на „Състезателните правила по Баскетбол 2017“, които са в сила от 01.10.2017г. и конкретно на разпоредбите на „чл.19 Смяна“, като в жалбата са изложени подробни аргументи за това.


Жалбата е внесена с Придружително писмо от БК „Балкан“ в вх. №13 от 05.04.2018 г. на БФБ, с описани в същото приложени писмени документи и флаш памет с видеозапис от ситуацията в мача.


Арбитражната комисия при БФБ като взе предвид изложеното в жалбата и приложените към нея писмени документи и изгледа приложения видеозапис от ситуацията в мача, прие за установено от фактическа и правна страна следното:


Жалбата на БК „Балкан“ срещу Решение /без номер/ от 02.04.2018 г. на Решение на Генералният мениджър на НБЛ от 02.04.2018 г. и на Комисията по контестации, взето на 02.04.2018 г. е допустима, тъй като е подадена в срок, а разгледана по същество е изцяло неоснователна.


Съгласно разпоредбите на чл.74, ал.2 (в сила за сезон 2017 г. - 2018 г.) от „Наредбата за Държавно първенство - мъже – НБЛ“, по време на игра, на терена трябва да има минимум един състезател, който има право да играе за националния отбор на България и не е придобил българско гражданство по натурализация. Систематичното тълкуване на посочената правна норма във връзка с ал.1 и ал.4 от същия член безспорно навежда на извода, че всеки от отборите на терена трябва да има в състава си поне един състезател с право да участва в националния отбор на Република България и не е придобил българско гражданство по натурализация. Аргумент в тази насока е и разпоредбата на чл.4 същия чл.74, съгласно която „(4) Отговорност за допускане на нарушението по 74 (2) носи старши треньорът на отбора“.


Да се приеме за вярно предложеното от жалбоподателя тълкуване на разпоредбите на чл.74 относно това, че изискването се отнася за общо един състезател от двата отбора присъстващ на терена би означавало да се допусне съществено противоречие с правната, житейската и най-вече със спортно-състезателната логика, която е, че горното изискването се отнася за всеки един от отборите поотделно.


Противното би поставило състезаващите се отбори в неравнопоставени условия, при които треньорите на двата отбора следва да влизат в предварителни договорки относно състава на водените от тях отбори или пък заявилият по-рано смяна отбор да бъде облагодетелстван за сметка на другия отбор. Подобно тълкуване е превратно и не съответства на спортсменската етика, каквато Българска федерация баскетбол приветства и насърчава.


По отношение на втория наведен от жалбоподателя довод за неоснователност на атакуваното решение на Генералния мениджър на НБЛ от 02.04.2018 г., а именно относно неспазването на процедурата по извършване на смяна на състезателя с №35 Петков от заместника му с №25 Холдън и след като се запозна с приложените към жалбата документи и изгледа внимателно и подробно предоставените й записи от спорния момент от срещата, комисията намира че:


- тъй като разглежданата смяна е извършена по време на едноминутно прекъсване на срещата към същата е приложима разпоредбата на чл. 19.3.7 от „Състезателните правила по баскетбол 2017 г.“ (в сила от 01.10.2017 г.). Същата предвижда, че „Ако е поискана смяна по време на едноминутно прекъсване или по време на интервал от играта, заместникът трябва да се представи на секретаря преди да влезе в игра.“.


- от приложените към преписката ясно се вижда, че №25 Холдън влиза на терена с ясното съзнание и намерение да вземе участие в срещата; 


- след влизането на състезател №25 Холдън, главният арбитър на срещата подава звуков сигнал, след което топката е вкарана в игра, а часовникът за отброяване на оставащото време до края на частта е пуснат. 


- неспазването на процедурата по чл. 19.3.7 от „Състезателните правила по баскетбол 2017 г.“ (в сила от 01.10.2017 г.) от състезателя с №25 Холдън не води до липса на извършена смяна. Още повече, че на практика в провежданите състезателни срещи от Държавното първенство при извършване на смени по време на прекъсване на срещата състезателите не се представят на секретарската маса като арбитрите не санкционират това им поведение. Видно от текста на чл. 19.3.7 от „Състезателните правила по баскетбол 2017 г.“ (в сила от 01.10.2017 г.), при извършване на смяна по време на прекъсване на срещата, главният съдия не е длъжен да подаде сигнал и да направи жестикулация за смяна, а напротив - отговорността за спазването на процедурата в този случай е възложена на състезателя заместник, който трябва да се представи на секретарската маса. 


Несанкционирането на неправомерно поведение на отбора, респективно на състезателя му, в конкретния случай би означавало същите да черпят права от собственото си противоправно поведение, което е изцяло недопустимо. 


Поради гореизложеното Арбитражната комисия при Българската федерация по баскетбол РЕШИ


ПОТВЪРЖДАВА изцяло Решение на Генералният мениджър на НБЛ от 02.04.2018 г. и на Комисията по контестации, взето на 02.04.2018 г. в град София за присъждане на служебна загуба на отбора на БК „Балкан“ за среща №87 от редовния сезон 2017/2018 г. на НБЛ, играна на 01.02.2017 г. в зала „Арена Ботевград“ в гр.Ботевград като правилно и законосъобразно.