Официално днес бе даден старт на три проекта за прилагане на мерки за енергийна ефективност, които ще бъдат реализирани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент по проектите е Община Ботевград. 


Разработките бяха представени на пресконференция в общинската администрация, след което се състоя церемония „Първа копка” за стартиране изпълнението на строително-монтажните работи на отделните обекти. 


Първият проект е „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната инфраструктура на Ботевград – етап 4”. Това е сградата на Районно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”. В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните енергоспестяващи мерки – топлоизолация на стените, покрива, пода, смяна на дограмата, подмяна на електрическото осветление и всички ремонти и строително-монтажни работи след монтиране на новоизградени електроинсталации, системи за отопление, вентилация, отводняване, подмяна на дограми, включващи демонтажни работи, инсталационни, шпакловъчни, бояджийски, облицовъчни и настилъчни за възстановяване на съществуващото положение след изпълнение на топлоизолационен и хидроизолационен пакет и нова мълниезащита. 


Общата стойност на проекта е 357 387.50 лв., от които 299 529,38 лв. са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, 52 858,12 лв. – национално финансиране, и 5 000 лв. от бенефициента – община Ботевград. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.  


Вторият представен проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Ботевград – етап 1” е на стойност 806 796,71 лв., от които 685 777,21 лв. са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие, а размерът на националното финансиране е 121 019.50 лв.  Той включва две жилищни сгради – блок „Христо Ботев”, находящ се на бул. „Трети март” №81 и блока на ул. „Стефан Караджа” №4. И двата блока са в лошо техническо състояние. Проектът трябва да бъде изпълнен за 30 месеца. 


Третият проект, който ще бъде реализиран– „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради  в Ботевград – етап4”, включва пет жилищни сгради -  блок „Орхание” в ЖК „Васил Левски”, блок „Хармония” на ул. „Васил Левски”, блок „Боженишки урвич” на ул. „Боженишки урвич” №2, входове А, Б и В, блок „Дружба” на бул. „България” №16 и блок „Слънце” в ЖК „Васил Левски”, бл. 21. Стойността на този проект е 1 057 537, 80 лв. От тях 898 907, 15 лв. са отпуснати от Европейския фонд за регионално развитие, а 158 630,65 лв. е размерът на националното съфинансиране. Срокът за изпълнение на предвидените дейности е 30 месеца.    


В рамките на двата проекта ще бъдат изпълнени мерки за повишаване на енергийната им ефективност и  мерки, свързани с подобряване на достъпа на хора с увреждания в съответствие с изискванията на Наредба 4/01.07.2009 год. Необходимите енергоспестяващи мерки са отразени в доклади от обследване за енергийна ефективност, придружени с валиден сертификат за енергийни характеристики, направени от лицензирано лице.