На 25 май Общинският съвет проведе петото редовно. Промени в дневния ред не бяха направени, а от заседанието отсъстваше Васил Стоев.


Качваме отчета за работата на Общинския съвет за времето от 01.07.2017 до 31.12.2017 г.:
Настоящият отчет е подготвен в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Периодът, който се разглежда в настоящия отчет е 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г. и съдържа следната информация:
I. ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕТРОПОЛЕ
През второто полугодие на 2017 г. Общински съвет - Етрополе е провел 7 /седем/ заседания.От тях 6/шест/редовни и 1 /едно/ извънредно заседание. През отчетния период няма промяна в състава на Общинския съвет.
Всички заседания на Общинския съвет са били открити. На заседанията на Общинския съвет присъстват кметът на общината, зам.-кметовете, секретарят на Общината, кметовете на кметства, кметските наместници на населените места в общината, служители от администрацията, граждани, представители на местните средства за масово осведомяване.
Общинските съветници са заседавали 4/четири/ часа и 50 минути. В съответствие с Правилника на ОбС денят ,мястото и часът на провеждане на заседанията, както и проектът за дневен ред са оповестявани предварително на сайта на Общината. Всички заседания са откривани и водени от Председателя на Общински съвет -Етрополе Марин Маринов.
На 2/две/ от заседанията на Общинския съвет са присъствали всички общински съветници. По едно отсъствие имат Петко Петков, Венета Гергова, Ралица Ботева,
Николай Николов, Лъчезар Лазаров и Цветолюб Пенчев. Янка Цветкова и Владимир Александров са отсъствали два пъти, а Георги Георгиев е отсъствал от три заседания. Отсъствията на общинските съветници от заседанията на Общинския съвет са по уважителни причини /служебна ангажираност, заболяване, отсъствие от града или страната и др./ Всеки общински съветник писмено е уведомил Председателя на Общинския съвет за отсъствие от заседание.
В деловодството на Общинския съвет са постъпили общо 77 предложения, разпределени по вносители както следва:
• от Кмета на Общината Димитър Димитров - 49 предложения
• от Председателя на ОбС Марин Маринов - 24 предложения
• от Председателя на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси Володя Вълов - 1 предложения
• от Председателя на Комисията за работа с младежта, развитие на спорта и туризма, интеграция на ромите и други малцинствени групи Димитър Хаджиев -2 предложения
• от Венета Гергова- общински съветник -1 предложение
Един от внесените материали в деловодството не е включен в дневния ред на заседанията. Няма оттеглени материали от вносители на основание чл.78 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Етрополе.
В дневния ред на заседанието на 28.09.2017 г. , като трета точка е включено питане от Лъчезар Лазаров - общински съветник от Групата общински съветници от „Българска социалистическа партия - относно: Проблема с безстопанствените кучета на територията на община Етрополе. На заседанието устно е отговорено от г-н Стефан Борисов зам.-кмет на Общината.
От внесените за разглеждане предложения в заседание на Общинския съвет , едно не беше прието. С Решение №131/28.09.2017 г. се отказа изплащане на еднократна парична помощ на Иван Цацов Данчев. Няма решения за допълнително разглеждане и обсъждане на внесен проект, който ,да бъде включен в дневния ред на следващо заседание. Най-дългият дневен ред на заседание на Общинския съвет е с 19 точки.
По-важните Решения могат да се разгледат в няколко основни групи:
1.Наредби, правилници, стратегии, програми, планове, отчети, доклади
• Приема се доклад за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2017 г. - Решение №144
• Приема Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 година. - Решение №167
2.Общински бюджет
• Дава съгласие за ползване на банков краткосрочен кредит-овърдрафт от ЦКБ АД за оборотни средства за нуждите на Община Етрополе в размер на 500 000 лв. - Решение №121
• Приема отчета на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2016 г., в размер на 11 415 220 лв. - Решение №122
• Приема отчета на бюджета на Община Етрополе към 30.06.2017 г., в размер на 5 396 831 лв., - Решение №123
• Приема актуализация на бюджета на Община Етрополе към 31.12. 2017 г., в размер на 12 527 373 лв. - Решение №164
• Одобряване разходи за командировки на Кмета на общината и Председателя на ОбС в страната и чужбина за периода 01.01.2017-30.06.2017г. - Решение №155
• Отпускане на еднократна парична помощ - С 18 решения Общинският съвет е дал съгласието си да се отпусне еднократна финансова помощ на жители на община Етрополе. Общата сума на изплатените парични помощи е 12530.00 лева.
3.Образование, наука, култура, спорт
• С парични суми са наградени двама спортисти от гр. Етрополе - Решение №137 и №138 / Полина Нейкова и Николай Петков/
• С Решение №170/20.12.2017 г. Общинският съвет Удостоява със званието „Почетен гражданин на община Етрополе”-посмъртно инж. Богомил Борисов Георгиев - Кмет на община Етрополе в периода 2007-2015 година, за неговия изключителен принос в развитието и обновяването на община Етрополе.
4.Управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост
•Изменение и допълнение на Програма - Решения №125, №145, №159
•Управление на общинската собственост:
- отдаване под наем - Решение №168
- разпределение на жилищата по чл.42 от ЗОС- Решение №161
- отдаване под наем на земеделски земи- Решение №103
• Разпореждане с имоти - частна общинска собственост:
продажби по чл. 35 от ЗОС- Решения №98, №99, №100, №101, №147, №160
прекратяване на съсобственост по чл.36 от ЗОС - Решения №102, 146 приемане годишен план за ползване дървесина от горски територии - Решение №166
• Възстановяване на земеделски земи на бивши собственици по §27 от ЗСПЗЗ - Решения №104, №105, №106, №126, №127, №128, №148, №149, №150


5. Участие в Програми и проекти
• С Решение№106 по Протокол №10/27.07.2017 г. се дава съгласие Община Етрополе като партньор да кандидатства с проектно предложение за ЗАЩИТА НА КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА по Програмата "HORIZON 2020" (H2020-CIP-2016- 2017) Предотвратяване, откриване, реагиране и смекчаване на комбинацията от физически и кибернетични заплахи за критичната инфраструктура на Европа
• С Решение №48 се по Протокол №5/19.04.2017 г. се одобрява проекта на Споразумение за партньорство между Община Елин Пелин, Община Ихтиман, Община Етрополе, Община Правец и Община Своге и дава съгласието, същото да бъде подписано от Кмета на Община Етрополе
• С Решение № 117/24.08.2017 г. ОбСъвет:
1. Дава съгласие Община Етрополе да подаде проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти BG05M90P001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”,
2. Дава съгласие за създаване на социално предприятие „Озеленяване и благоустройство” - гр. Етрополе, което ще функционира като специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги.
3. Предоставя за времето на изпълнение на проекта и пет години след приключването му четири помещения с номера 7, 8, 9 и 10 и площ от 66 (шестдесет и шест кв. м.), находящи се на втория етаж от административната сграда на бул. Руски № 88, гр. Етрополе, собственост на Община Етрополе съгласно акт за частна общинска собственост № 78 от 29.04.1997 год.
С Решение №156/26.10.2017 г. се дава съгласие Община Етрополе да кандидатства по Наредба №2 от 08.05.2014 г. на Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения.
6. Устройство на територията и транспорт
• С Решение №157/23.11.2017 г. се разрешава поставянето на мемориална плоча с името на проф. д-р Александър Иванов Герчев, почетен гражданин на гр. Етрополе, върху фасадата на „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Александър Герчев - Етрополе” ЕООД, гр. Етрополе.
• С Решение №108/27.07.2017 г. се дава съгласие за поставяне на бюст- паметник на генерал-майор Павел Христов в съществуващата зелена площ, разположена на ъгъла на ул."Христо Ясенов" и бул."Руски", пред УПИ I “за училище“, кв.96 по плана на град Етрополе.
7. Дейност на търговските дружества
• С Решение №140 се удължава договора за управление на д-р Цено Павлов Глогов - управител на „Медицински център 1 - Етрополе” ЕООД за срок от 3 години, считано от 01.12.2017 г.
• С Решение №158/23.11.2017 г. Избира Радослав Христов - дипломиран експерт-счетоводител/регистриран одитор, с ДЕС №0318, да извърши задължителен независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Ал. Герчев - Етрополе” ЕООД, гр. Етрополе за 2017 г.
В изпълнение на правомощията си по чл.45, ал.4 от ЗМСМА Областният управител не е върнал за ново обсъждане или оспорил пред съда актове /решения/ на Общинския съвет за отчетения период.
В изпълнение на правомощията си по чл.45, ал.5 от ЗМСМА Кметът на общината не е върнал за ново обсъждане или оспорил пред съда актове /решения/ на Общинския съвет за отчетения период.
През второто полугодие на 2017 г. са образувани следните административни дела.
• Адм. Дело №441/2017 г. по описа на Административен съд София област, образувано по протест на Софийска окръжна прокуратура против разпоредбите на чл. 1, ал.2, чл. 19, ал.1, чл. 21, ал. 4, чл. 22, чл. 24, ал.2, чл. 26, ал.2, чл.27, чл. 28, ал.1 и ал.2, чл.29, ал.2, чл. 31, чл. 32 и чл. 33, чл. 62, чл.63 и чл.64 от Наредба №18 за управление на общинските пътища в община Етрополе. С Решение №992 от 06.12.2017 г. , влязло в сила на 29.12.2017 г. АССО оставя без разглеждане протест на Окръжна прокуратура София против разпоредбите на ч.62 от Наредба №18 за управление на общинските пътища в Община Етрополе на основание чл.159, т.6, вр. чл. 196 от АПК. Отменя разпоредбите на чл. 1, ал.2, чл. 19, ал.1, чл. 21, ал. 4, чл. 22, чл. 24, ал.2, чл. 26, ал.2, чл.27, чл. 28, ал.1 и ал.2, чл.29, ал.2, чл. 31, чл. 32 и чл. 33, чл.63 и чл.64 от Наредба №18 за управление на общинските пътища в община Етрополе.
• Адм. Дело №1013/2017 по описа на Административен съд София област, образувано на 25.10.2017 г. по протест на Софийска окръжна прокуратура против разпоредбите на чл.50, ал.1, ч.117, ал.1, т.7, чл. 118, ал.2, т.2 и т.З, чл. 130, ал.2, т.2 и 3 от Наредба №5 за общинската собственост на община Етрополе, приета с Решение №16/24.03.2015 г. на Общински съвет Етрополе. С Решение №1047 от 20.12.2017 г. , влязло в сила на 17.01.2018 г. АССО отменя разпоредбите на чл.50, ал.1, чл. 117, ал.1, т.7, чл. 118, ал.2, т.2 и т.З, чл. 130, ал.2, т.2 и 3 от Наредба №5 за общинската собственост на община Етрополе.
II. ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕТРОПОЛЕ
Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, създадените към Общинския съвет постоянни комисии провеждат заседания преди всяко заседание на Общинския съвет и по разглежданите въпроси изказват мнения и препоръки и вземат становища.
За отчетния период няма промяна в състава на постоянните комисии, които са шест на брой. Във всяка от тях са включени по 5 общински съветници. Двама общински съветници са в три комисии, четирима - в една комисия, десет общински съветници са в две комисии. Постоянните комисии са провели 33 заседания.
На заседанията на постоянните комисии присъстват заместник-кметовете на Общината - г-жа Христова и г-н Борисов, г-жа Драганска - секретар на Общината, както и началници на отдели и специалисти от Общинска администрация.
С Решение № 57 от 26.01.2015 г., протокол № 5 е създадена комисия във връзка с Методиката за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на жители от община Етрополе с председател Росица Христова. За отчетния период Комисията е провела 6 /шест/ заседания.
С Решение №13 от 01.12.2015 г. е създадена постоянна комисия във връзка със Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси. За отчетния период Комисията не е заседавала.
С Решение №14 от 01.12.2015 г. е създадена Наблюдателна комисия към Общинския съвет във връзка със Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Комисията не е заседавала през отчетния период.
С Решение №15 от 01.12.2015 г. е създадена Местна комисия за обществен ред, сигурност и безопасност на движението. Комисията е провела две заседания -на 10.07.2017 г. и на 28.09.2017 г.
С Решение № 57 от 26.01.2015 г., протокол № 5 е създадена комисия във връзка с Методиката за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на жители от община Етрополе с председател Росица Христова. За отчетния период Комисията е провела 6 /шест/ заседания.
Дейността на Общинския съвет е прозрачна. Всеки жител на общината може да се запознае с обсъжданите материали и приетите решения. Чрез местните средства за масова информация: страницата на Община Етрополе в интернет, вестник „Етрополски преглед” и местното радио гражданите се уведомяват за предварителния дневен ред на заседанията и за приетите правилници, наредби, стратегии, планове, програми и решения. Актовете на Общинския съвет се изпращат в срока по чл.22, ал.1 от ЗМСМА на Кмета на общината и на Областния управител на Софийска област.
Настоящият отчет е изготвен въз основа на протоколите от заседанията на Общинския съвет и заседанията на постоянните комисии.