Община Ботевград обявява свободно работно място на длъжност: „Главен специалист ТСУ, кадастър и регулация“


Минимални изисквания за заемане на длъжността:


1. Образование: средно-техническо 


2. Професионален опит: не се изисква 


3. Професионално направление: Строителство, архитектура и геодезия“


4. Качества: работа в екип, комуникативни умения, професионална компетентност


Кратко описание на длъжността:


1. Проучва, синтезира и обработва насочените към него преписки; 


2. Изготвя необходимите писмени становища, справки и отговори на заявления, молби и жалби; 


3. Поддържа в актуален вид действащите планове на общината;


4. Обслужва и консултира граждани във връзка с възникнали проблеми по устройство на територията, кадастър и регулация.


Необходими документи:


1. Заявление за работа – свободен текст


2. Автобиография


3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен


4. Копие от трудова книжка


5. Документи за придобита квалификация /ако има/


Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю за определяне на професионалните компетентности.


Място и срок на подаване на документите:


Кандидатите могат да подават документи на гише „Деловодство“ в Община Ботевград от 01.06.2018г. до 30.06.2018г от 8.30ч. до 17.30ч. всеки работен ден.