Община Ботевград обявява свободно работно място по заместване по трудов договор за длъжността „Психолог” в звено „Център за социална рехабилитация и интеграция“


Изисквания за заемане на длъжността „Психолог”:


1. Образование - висше, специалност  „Психология”


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква, стажът и опитът се считат за предимство.


3. Допълнителни изисквания -  компютърна грамотност - MS Office, да познава и прилага нормативната база пряко свързана с дейността: Закона за закрила на детето и Правилника към него, Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане, ЗИХУ и Правилника за неговото прилагане и „Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга  „Център за социална рехабилитация и интеграция“. Умения за работа с деца и младежи, чувствителност към работа и общуване с различни деца, емоционалната зрялост и готовност да полага грижи за потребителите.


Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Кмета на община Ботевград.


2. Автобиография.


3. Копие от документ за завършено образование.


4. Копие от трудова книжка.


5. Документи за придобита квалификация.


Срок за подаване на документите  05.06.2018 г. до 15.06.2018 г. включително


Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8:30ч. до 17:30ч.


Телефон за контакти: 0723/66630, 0723/69115