Дневният център за деца и младежи с увреждания бе разкрит през август 2017 год. по проект на Община Ботевград, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”. Той предлага социални услуги на 43 деца и младежи с увреждания. Сред тези услуги са кинезитерапия, арттерапия, кулинарна терапия, социална, психологическа и педагогическа подкрепа, конна езда, както и индивидуална грижа и подкрепа. За потребителите на целодневна и полудневна грижа е осигурено хранене чрез кетъринг. 


Крайният срок за изпълнение на проектните дейности изтича на 31 декември тази година. За да продължи функционирането на Центъра, общината предприема стъпки за регистрирането му като делегирана от държавата дейност. 


Разкриването на социалната услугата „Дневен център за деца и младежи с увреждания” е заложено в стратегиите на Община Ботевград и на Софийска област за развитие на социалните услуги през 2019 год. 


Съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, предоставянето на комплекс от социални услуги, се извършва от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта след мотивирано решение от Общинския съвет. Затова на редовното заседание в четвъртък общината е внесла докладна, с която иска съгласието на местния парламент.