Дружество по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) „ОГОСТА 2017“, с адрес на регистрация гр. Мездра, е класирано на първо място в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград, Етап 2 - Централна площадна част". Изборът е направен при критерии за възлагане – „икономически най-изгодната оферта“. ДЗЗД „ОГОСТА 2017“ е предложило обща цена за изпълнение в размер на 539 630,70 лева без ДДС. Общата прогнозна стойност на поръчката е 548 333,33 лева без ДДС.


На второ място е класирана фирма „ЛЮНИК“ ЕООД, на трето - „БМ-Груп-Инженеинг“ ЕООД.


В рамките на определения от Община Ботевград краен срок за получаване на документи, оферти подадоха пет фирми, а именно: „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД (София), „МИКРА-КМ“ ЕООД (Ботевград), ДЗЗД „ОГОСТА 2017“ (Мездра), „ЛЮНИК“ ЕООД (София) и „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М“ АД (Монтана). До етап „Разглеждане на оферти“ не бяха допуснати „Микра-КМ“ ЕООД и „Пътинженеринг-М“ АД.


Ако в законоустановения срок няма обжалване на процедурата от страна на участници в нея, предстои подпасване на договор между Община Ботевград и фирмата, класирана на първо място, след което започва изпълнението на втория етап от проекта за реконструкция и благоустрояване на градския парк.