От вчера строителните фирми могат да подават документи за участие в подбор за изпълнител на ремонтните дейности, заложени в обществената поръчка на Община Ботевград с предмет: „Изграждане на алея за споделено велосипедно и пешеходно движение от километър 198+838 (с. Трудовец) до километър 200+175 (гр. Ботевград) по път I-3 Бяла – Ботевград-Благоустрояване и озеленяване“ – Етап 2“. Прогнозната й стойност е 187 000 лв. без ДДС. Към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. Дейностите ще се финансират със средства на Община Ботевград и/или при условията на осигуряване на финансиране от други източници. 


Както сме информирали, изпълнението на Етап 1 на проекта започна в началото на месец август 2022 г. Трасето беше основно почистено от треви и храсти. Също така беше изградена и нова канавка с бетоново корито, както и 17 отводнителни канала.


Етап 2 предвижда полагането на бордюри и асфалтово покритие на самата алея. В момента нейната ширина е 210 см. Новият план предвижда тя да бъде 250 см. В края на строителните дейности ще бъде поставена и вертикална, и хоризонтална сигнализация.


Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 65 календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо от страна на възложителя за наличие на разполагаем финансов ресурс за реализиране на проекта.


Оферти или на заявления за участие се приемат до 23:59 часа на 13 февруари 2023 г.


Още информация ще откриете ТУК