По процедура № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ общината кандидатства с проект „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“ от бул. „Партизански“ до ул. „Калина Вескова“ (км 0+000 до км 1+550.11)“.
Проектът е на обща стойност 1 171 854 лв. и предвижда:
• цялостна подмяна на пътната настилка;
• реконструкция на съществуващите тротоари;
• полагане на нова пътна маркировка;
• монтаж на предпазна метална ограда в определени участъци;
• поставяне на нови пътни знаци.


По процедура № BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ Община Етрополе подаде проект „Реконструкция на спортна площадка в кв. 177 по плана на гр. Етрополе“. Проектът предвижда реконструкция на съществуващата спортна площадка в кв. 177 и включва следните дейности:
• направа на нова акрилна противохлъзгаща настилка;
• доставка и монтаж на нови врати за мини футбол и табла за баскетбол;
• изграждане на осветление и видеонаблюдение;
• подмяна на съществуващата ограда с нова.
Общата стойност на проекта е 94 183 лв.


Предстои оценка на проектните предложения. /ОБЩИНАТА