Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността  Старши  специалист „Гражданско състояние и административно обслужване“ към дирекция „Административно-информационно обслужване и управление на собствеността“.


Изисквания за заемане на длъжността Старши специалист „Гражданско състояние и административно обслужване“:


1. Образование – средно


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 1 година.


3. Допълнителни изисквания - компютърна грамотност - MS Office, да познава нормативната уредба в областта, касаеща пряката му работа.


Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Кмета на община Ботевград.


2. Автобиография.


3. Копие от документ за завършено образование.


4. Копие от трудова книжка.


5. Документи за придобита квалификация.


Срок за подаване на документите 08.08.2018г. до 31.08.2018г. включително


Документите ще се приемат в сградата на общинска администрация Ботевград, партерен етаж – ЦИОГ, гише „Деловодство”.


Телефон за контакти: 0723/66630, 0723/69115