На извънредната сесия днес Общинският съвет даде съгласие Община Ботевград  да   кандидатства с осем проектни предложения, за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на града.  „За“ гласуваха всичките 17 присъстващи общински съветници.


Проектните предложения са разработени по Оперативна програма „Региони в растеж“ , но за да бъдат внесени за оценка се иска съгласието на местния парламент. 


Както обявихме в началото на тази година, Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява нова възможност за финансиране на проекти за енергийна ефективност на публични и жилищни сгради в 28 малки общини, сред които е и Ботевград. Средствата на стойност 34 млн. лв. се осигуряват от Оперативна програма „Региони в растеж „ 2014 – 2020 г. по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ на база спестен ресурс от първата покана по мярката.