Всички проекти на Община Ботевград са одобрени. Те са шест на брой на обща стойност 6 759 483,50 лв.


Още 22 общински,административни и жилищни сгради в Ботевград ще бъдат саниран с европейски средства, след като общинската администрация успешно защити и шестте проекта, с които участва в поканата на МРРБ, с която на конкурентен принцип бяха разпределени близо 33 млн. лв. между имащите право да участват 28 общини от четвърто йерархично ниво.


Ботевград е и общината с най-много одобрени проекти, с най-много одобрени за инвестиция сгради, и с най-голяма обща сума на спечелените средства, които на практика са около 20 процента от общото финансиране по тази покана.


Нови близо 33 млн. лв. ще бъдат инвестирани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в мерки за енергийна ефективност в 32 проекта на 19 български общини. Проектите са одобрени по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ по приоритетна ос 2 на европейската програма. В рамките на процедурата бяха подадени общо 52 проектни предложения, които са селектирани след оценка за административно съответствие и допустимост.


Предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ с кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране. Одобрени са проекти на общините Троян, Златоград, Малко Търново, Крумовград, Белоградчик, Девин, Поморие, Разлог, Свиленград, Нови пазар, Ботевград, Севлиево, Мездра, Елхово, Генерал Тошево, Пещера, Карнобат, Попово и Берковица. 


Проектите включват дейности по подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилища, сгради от общинската и държавната администрация, общинската образователна, социална и културна инфраструктура. 


Процедурата „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ е продължение на първата мярка за енергийна ефективност в периферни райони, по която са сключени 170 договора на обща стойност над 167 млн. лв.


Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020 е предназначена да подпомогне изпълнението на мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради в малки градове - центрове на общини, които предоставят услуги на заобикалящите ги периферни райони. Целта е подобряване на енергийната ефективност на сградите в целевите територии, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове. Крайната цел е да се подобрят показателите на сградния фонд в малките градове и съответно да се повиши качество на въздуха и условията за живот в тях.


Решенията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са публикувани в сайта на МРРБ. 


Проектите на Община Ботевград включват въвеждане на мерки за енергийна ефекивност в пет административни сгради - Районното управление на МВР, Военен клуб - Ботевград, Детска градина "Кокиче", ОУ "Кирил и Методий" - Ботевград, физкултурен салон на ОУ "Н. Й. Вапцаров", и 17 жилищни сгради. 


Ето и подробности за отделните проекти: 


Проект №: BG16RFOP001-2.002-0044 (1 121 903,78 лв.)


Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Ботевград / етап 1 - Административна сграда на РУ на МВР -  Ботевград, гр. Ботевград, ул. „Витоша“ № 3; Многофамилни жилищни сгради: „Славейков 20“, гр. Ботевград, ул. „Славейков“ № 20, вх. А и Б; „Янтра“, гр. Ботевград, ул. „Янтра“ № 4; „Зелин“, гр. Ботевград, ул. „Стефан Караджа“ № 2; „Александрови“, гр. Ботевград, ул. „Стара планина“ № 16.


Проект №: BG16RFOP001-2.002-0049 (1 127 862,10 лв.)


Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Ботевград / етап 2 - Военен клуб- Ботевград, гр. Ботевград, пл. „Незнаен воин“ № 6; Mногофамилни жилищни сгради: „Синчец“, гр. Ботевград, ул. „17-ти ноември“ № 7; „Зора“, гр. Ботевград, ул. „Бенковска № 26, вх. А и ул. „Г. С. Раковски“ № 25, вх. Б;  „Урвич“, гр. Ботевград, бул. „България“ № 4.


Проект №: BG16RFOP001-2.002-0048 (1 154 690,18 лв.)


Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Ботевград / етап 3 - ДГ Кокиче, гр. Ботевград, ул. „Адриан Атанасов“ № 10; Mногофамилни жилищни сгради: „Космос“, гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител“ № 18; „Явор“, гр. Ботевград, бул. „Трети март“ № 83.


Проект №: BG16RFOP001-2.002-0045 (1 137 064,66 лв.)


Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Ботевград / етап 4 - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Ботевград, ул. „Адриан Атанасов“ № 8; Mногофамилни жилищни сгради: „Венец“, гр. Ботевград, бул. „България“ № 8; „ЖСК Стара планина“, гр. Ботевград, ул. „Стара планина“ № 18, вх. А и Б.


Проект №: BG16RFOP001-2.002-0050 (1 102 262,88 лв.)


Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Ботевград / етап 5 - Физкултурен салон към ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ботевград, ул. „Стара планина“ № 2; Mногофамилни жилищни сгради: „Детелина“, гр. Ботевград, ул. „Александър Стамболийски“ № 39, вх. А и Б; „Хоризонт“, ул. „Патриарх Евтимий“ № 70, вх. А, Б, В.


Проект №: BG16RFOP001-2.002-0051 (1 115 700,20 лв.)


Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Ботевград / етап 6 - Mногофамилни жилищни сгради: „Звезда“, гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител“ № 20; „Гурко“, гр. Ботевград, ул. „Гурко“ № 11; „Златна панега“, гр. Ботевград, ж. к. „Васил Левски“, блок 24; „Трети март“, бул. „Трети март“ № 73.


Заедно с първата покана по тази програма, по която община Ботевград защити проекти за 9,6 млн. лв., спечелените европейски средства за саниране на обществени и жилищни сгради по оперативна програма "Региони в растеж" възлизат на близо 16,5 млн. лв. Освен със средства от европейските фондове, през изминалите две години д национално финансиране от близо 11 млн. лв. се реализираха и инвестиции за въвеждане мерки за енергийна ефективност в 12 многофамилни жилищни сгради в Ботевград. Очаква се през настоящата година да се открие и втората процедура по набиране на проектни предложение за въвеждане мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, финансирани  по националната програма.