През юни тази година стана ясно, че 54 деца, подлежащи за прием в първи клас през учебна 2018/2019 год., не са приети на първо класиране в ОУ „Н. Й. Вапцаров” и в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в Ботевград. Повечето от тях живеят в прилежащия район на ОУ „Васил Левски”, но родителите им не желаят те да учат в това училище, въпреки че общината положи усилия да изпълни изискванията им за гарантиране безопасността на малките ученици. Този проблем беше разискван на срещата, проведена на 12-ти същия месец по инициатива на общината. В дискусията взеха участие родители, директорите на трите основни училища в града, учители и общинското ръководство. Целта на срещата бе да се разясни на родителите какви са процедурите за промяна на план-приема за първи клас за новата учебна година, който е утвърден от директорите на училищата и одобрен от Регионалното управление по образование. Отговор на този въпрос трябваше да дадат експерти от образователната структура. Такива обаче не присъстваха на срещата. В хода на дискусията кметът Иван Гавалюгов попита директорa на ОУ „Н. Й. Вапцаров” дали ще направи мотивирано искане за разкриване на две паралелки над утвърдения план-прием  /четири паралелки/ за първи клас в повереното й училище. Тя отвърна, че ще разговаря с работодателя си и ако й  бъде разпоредено, ще разкрие две допълнителни паралелки.


Припомняме този казус, тъй като новата учебна година е на прага и би трябвало да има окончателно решение по него. Наше проучване показа, че през миналия месец Община Ботевград, позовавайки се на постъпили многократни питания от родители, е отправила запитване до Министерството на образованието и науката дали е разрешавало разкриването на две допълнителни паралелки за първи клас в ОУ “Н. Й. Вапцаров“. Образователното ведомство е отговорило, че не е разрешавало, тъй като в съответствие с чл. 43 от Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование Системата за прием в първи клас се разработва от общината, а съгласно чл.44 план-приемът се утвърждава със заповед на директора на учебното заведение, съобразно броя на децата в прилежащите райони. 


Такава Система беше изготвена от комисия, в която влизаха и родители на деца, подлежащи на прием в първи клас, и приета от Общинския съвет. 


От своя страна министър Вълчев е изпратил копие от отговора до РУО – София регион, с което е разпоредил на образователната подразделение да отговори на запитването на общината. Такова е постъпило в местната администрация преди седмица. От него става ясно, че и Регионалното управление не е издавало заповед за разкриване на две допълнителни паралелки за първи клас в ОУ „Н. Й. Вапцаров”. В отговора на РУО също са цитирани чл. 43 и чл.44 от Наредба 10. Освен това изрично се посочва, че съгласно подзаконовата нормативна уредба на МОН, началникът на РУО няма правомощията да издава заповед за разкриване на паралелки за първи клас над утвърдения от директора план-прием.


Всъщност се оказва, че казусът с разкриването на две допълнителни паралелки за първи клас в ОУ “Н. Й. Вапцаров“ трябва да се реши от директора на училището, а не от по-висшестоящите образователни институции. Друг е въпросът дали учебното заведение може да обезпечи учебно-възпитателния процес на паралелките над утвърдения план-прием. Когато г-жа Петя Кочкова обяви пред Общинския съвет и на срещите с родители, организирани от общината, че през новата учебна година в ОУ “Н. Й. Вапцаров“ ще бъдат разкрити четири паралелки за първи клас, тя заяви тогава, че е съобразила този план-прием с материално-техническата база и педагогическия персонал, с които разполага училището.