В периода от 10.09.2018 г. до 16.09.2018 г. ще се преведе традиционната седмица на пожарната безопасност. Тя има за цел популяризиране на професията на пожарникарите и спасителите, провеждане на информационно-разяснителни мероприятия сред обществеността, демонстрации на професионални умения и техника, работа с подрастващите, срещи с граждани и други. 
В тази връзка в Районна служба за “Пожарна безопасност и защита на населението” -  Етрополе в рамките на Седмицата за ПБ ще се осъществят следните мероприятия:
• На 10.09.2018 г. от 10.00 ч. в сградата на РСПБЗН – Етрополе ще  бъдат изнесени лекции с противопожарна тематика и разгласяване на значението  на Седмицата на “Пожарната безопасност” с ангажиране на общественото внимание към дейността на органите за ПБЗН, смисъла и ефективността на мерките за недопускане на пожари и ограничаване последствията от тях; ролята и значението на взаимодействието с органите на местната власт и необходимостта от оказване на съдействие от страна на населението при потушаването на възникналите в поземления и горски фонд пожари и засилената превантивна и административно-наказателна дейност на органите за ПБЗН чрез местните средства за масово осведомяване.
• На 11.09.2018 г. от 10.00 ч. ще бъде изнесена лекция по местният радиовъзел за причините, довели до възникването на големи горски пожари в поземления и горски фонд и  противопожарните мерки за предотвратяването на същите.
През целия ден на 11.09.2018г. пред сградата на РСПБЗН - Етрополе  ще се провежда Ден на отворените вратис демонстрации на възможностите на наличната пожарна и спасителна техника за извършване на оперативни действия и разясняване на мерките за ПБ и защита при бедствия, аварии и катастрофи.
• На 12.09.2018г. от 10.00 ч.-  в малката заседателна зала на Народно читалище „Тодор Пеев 1971” – Етрополе ще се осъществи среща с органите за местно самоуправление, ръководствата на предприятията, частни фирми и граждани на общината, за запознаване с проблемите на служба “ПБЗН” и възможностите за решаването им. Желателно е да присъстват ръководителите на обекти на територията на община Етрополе.
• На 13.09.2018 г. от 10.00 ч. ще се проведе демонстративно пожаротехническо занятие с гасене на пожар и евакуация на децата и училищния персонал в Детска градина "Еделвайс" - Етрополе.
• На 14.09.2018 г. от 10.00 ч. в малката заседателна зала на Народно читалище "Тодор Пеев 1971" ще се изнесе лекция за популяризиране и значението на ранното формиране на противопожарната култура сред подрастващите, традициите за работа с децата и младежите и разясняване на статута на движението на младежките противопожарни отряди съвместно с училищните ръководства на територията на Община Етрополе и популяризиране на доброволчеството.
• На 14.09.2018 г. от 14.00 ч. в учебния кабинет на РСПБЗН – Етрополе ще се проведе среща с ветераните от ПБЗН.
• На 14.09.2018 г. от 15 ч. – ще се направи организация и  провеждане на втория етап от кампанията за сформиране на МПО “Млад огнеборец” за учебната 2018/2019г.
• На 14.09.2018 г. от 16 ч.  в учебния кабинет на РСБЗН – Етрополе ще се проведе среща с членовете на Доброволното формирование към Община Етрополе, общинското ръководство и разясняване на целите и задачите по съвместни оперативни дейности, тяхното обезпечаване, организация, контрол и превенция.
Във връзка с обявената Седмица на Пожарната безопасност е рганизирана приемна с открит телефон за граждани0720-62222 – от 09.30 часа до 12.00 часа на 10,11 и 12 септември.