Детска градина „Детелина“ във Врачеш спечели проект към Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)  на стойност 19 454 лева. Проектът, с наименование „Пъстри мечти“, има за цел да създаде условия за социална реализация и редовно посещение на образователните дейности в детската градина чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение за всички деца.


Договорът между детската градина и ЦОИДУЕМ бе подписан вчера - 26.09.2018 г. Той ще се реализира в рамките на 12 месеца. Дейностите по него включват:


Разработване на две програми за извънурочна дейност и разкриване на два клуба по интереси-Арт клуб „Сръчни ръце” и Клуб по модерни и спортни танци -„В ритъма на танца”. Публични изяви в клубовете - арт ателие; концерт; фестивал на толерантността. 


Провеждане на 3 образователни екскурзии под мотото „Весело лято“, пикници сред природата и спортни състезания.


Индивидуална и групова работа с родители в консултативен кабинет – Родителски клуб. Повишаване уменията на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда.


Целевата група, включва: 


Ръководител на проекта, счетоводител, 6 учители, 50 деца, 100 родители, 6 доброволци, в това число 1 образователен медиатор. 


Очаква се подобряване на диалога между детската градина и родителите и създаване на атмосфера на искреност и доверие. 


Основен фактор за постигане на целите по проекта е привличане на родителите на децата от рискови групи за включване в живота на детската градина, чрез провеждане на индивидуални срещи, беседи, тренинги, участие на деца и родителите в състезания, изложби, празници и открити дни.


Проекта ще се реализира от 1 октомври 2018 до края на септември 2019 година.