След дълъг дебат Общинският съвет даде картбланш на инвестиционното намерение на фирма “ДиВен“ ЕООД да кандидатства с проект по Програмата за развитие на селските райони за преустройство на бившия Дом за деца в Гурково в Дом за възрастни хора. Крайният срок за внасяне на проекта е до 7 декември тази година. Очакваната инвестицая е в размер на 800 000 лева.


С 20 гласа “за“ и 5 “въздържал се“ /Петя Кочкова, Йорданка Лалчева, Георги Георгиев, Николай Велков и Любомир Лилов/ местният парламент подкрепи предложението на общината, което бе внесено за трети пореден път, да бъде предоставено безвъзмездно право на ползване за срок от десет години върху бившия Дом за деца в Гурково и учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на частната фирма. Срещу предоставени безвъзмездни вещни права за срок от десет години „ДиВен – 78” поема задължения, описани в 14 точки.  Да създава устойчива заетост на местното население, за целия период в рамките на предоставеното право на ползване, да предостави безвъзмездно и непрекъснато 4 места за настаняване на възрастни хора , предложени от общината в рамките на предоставяна от нея социална услуга, за целия период в рамките на предоставеното право на ползване да укрепва, реконструира, обзавежда сградата/сградите, съответно поддържа имота в контекста на нуждите, за които се използва, както и да поддържа терена, за целия период в рамките на предоставеното право на ползване да заплаща дължимите местни данъци  и такса битови отпадъци – това са част от ангажиментите, които ще поеме заявителят на инвестиционното намерение. 


Преди началото на днешното заседание група съветници от ОББО /Петя Кочкова, Йорданка Лалчева, Цветанка Михова, Георги Георгиев и Николай Велков/ внесоха в писмен вид предложение от четири точки. Първата бе Общинският съвет да възложи на кмета на общината да кандидатства в качеството си на бенефициент с проектно предложение по процедура “Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности по мярка 6.4.1 – “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони. В случай, че не бъде допусната да кандидатства или проектното предложение не бъде одобрено – да извърши необходимото предварително проучване, предвиди и заложи в Бюджет 2019 финансови средства за реконструкция, строително-монтажни работи на съществуващата сграда.  


От изказване на кмета Иван Гавалюгов стана ясно, че общината не може да бъде бенефициент по тази мярка. По другия въпрос, поставен от ОББО -  да намери средства от собствени приходи и да извърши ремонта на сградата, кметът обясни: „Да речем, че Ви се струва целесъобразно Община Ботевград да осигури определени средства от собствени приходи да извърши самостоятелно ремонта на съществуващата сграда, впоследствие това не може да бъде делегирана от държавата дейност поради една причина – в България съществува карта на социалните услуги, според която Агенция „Социално подпомагане” и Министерството на труда и социалната политика определят какви социални услуги ще бъдат разкривани и финансирани в отделните общини. За Община Ботевград са определени услугите Център за обществена подкрепа и Център за деца с увреждания. Ето защо ние сме директен бенефициент по ОП „Региони в растеж” за изграждане или ремонт на помещения, в които те да се помещават. Нa територията на общината има изграден Дом за възрастни хора, който е финансиран от държавата. Втори такъв Дом, няма да бъде разкрит.”. Кметът посочи, че неведнъж е поставял този въпрос пред съответните компетентни отговори, като визира директора на Регионалната дирекция по социално подпомагане. 


Тези аргументи кметът изложи и в отговор на въпрос на общинския съветник Дамян Маринов. 


Йорданка Лалчева сподели, че е направила запитване в областната администрация, откъдето са отговорили, че е възможно разкриването на втори Дом за възрастни хора като делегирана от държавата дейност.  


Думата поиска Петя Кочкова. Вместо да оспори с конкретни аргументи, тя се впусна да прави „анализ” на изказването на кмета. Според нея „нищожно малко са четири места” за жители на община Ботевград, които да ползват безвъзмездно услугите на Дома. 


Спасен Ценов отговори, че общината не отдава съответните вещни права съвсем безвъзмездно и в подкрепа на думите си даде следния пример: „Ако услугата е 600 лева на месец, 4 места по 600 лева са 2 400 на месец, а по 12 месеца това прави 28 800 лева. За срок от 10 години, всеки може да сметне каква е сумата. Тук въпросът е готови ли сме да дадем хикс пари, за да получим от другата страна 15 работни места, над 250 000 лева под формата на подпомагане за възрастни хора, данъци, които ще се плащат в нашата община и да съживим едно село. Мисля, че това е достатъчно.”. 


Д-р Веселка Златева обобщи: „Никой не е против реализирането на идеята. Но по начина, по който да бъде реализирана тази услуга, имаме някакво разминаване. Факт е, че жителите на селото са се срещнали с фирмата, която желае да инвестира, и са съгласни. Мисля, че трябва да се съобразим с тяхното мнение. За тези години се е явила тази фирма. Доколкото разбрахме, кметът е търсил и други възможности за съществуващата сграда на Дома. Става дума все пак за срокове, става дума за една социална дейност. За тези четири човека, спрямо дома за възрастни хора във Врачеш, ще излезе съвсем друга сметка, от която правим някакъв извод, че тази фирма няма да ползва безвъзмездно сградата. Можем много да говорим, но пак се въртим около едно и също: сега ли да дадем този Дом на тази фирма да развие социална услуга, или да го отлагаме във времето и да чакаме тази сграда да се руши, или да търсим друг инвеститор, който може да предложи съвсем други условия. Общината няма възможност да инвестира, това каза кметът, не може да бъде бенефициент по проект.”. Веселка Златева предложи дебатите по докладната да бъдат прекратени.    


В цялостния си вид предложението на петимата съветници от ОББО бе подложено на гласуване, но не събра достатъчен брой гласове.


На извънредното заседание на ОбС, което се състоя тази вечер, присъстваха кметицата на Гурково - Ангелина Григорова, и инициаторите на подписката в подкрепа на частните инвестиционни намерения, подписана от 219 жители на селото. Г-жа Григорова изрази мнението на гурковчани, като заяви, че те не желаят инвестицията да се отлага във времето. Изказването й бе аплодирано от публиката в залата и от съветниците, желаещи тази инвестиция да се случи.