Одобрени са първите пет проектни предложения, подадени по програма „Красива община“, финансирана от собствени приходи на Община Ботевград. Програмата дава възможност на жителите на общината да облагородят зелени площи, градинки и пространства, общинска собственост, намиращи се в близост до домовете им. 


Чрез Програмата се отпуска безвъзмездна финансова помощ в натура, съгласно Приложение № 1 – Каталог за материали, консумативи и оборудване, приложен към документацията за участие, публикувана в официалния сайт на общината. 


В първите одобрени проекти участниците са предвидили дейности за подобряване облика на градинки и околоблокови пространства чрез озеленяване, изграждане на пътеки, места за отдих с поставяне на пейки, кошчета за отпадъци, засаждане на дървета, храсти и ниска растителност. Одобрени са четири проекта в Ботевград и един в село Трудовец, както следва: 


• „Озеленяване и облагородяване на междублоково пространство – бул. „Трети март“ 55, вх. В“ – Ботевград – СС „Ленин“ ;


• Проект „Облагородяване на задблоково пространство – ЖК „Васил Левски“, блок 56 –  Ботевград; 


• Проект „Създаване на благоприятна и комфортна зона за отдих и социални контакти за живущите на бул. „Трети март“ №1, вх. А, Б и В; 


• Проект „Отдих в красивия кът“ - ЖК „Саранск“, бл. 3, вх. А/ вх. Б; 


• Проект „Благоустрояване на пространството около спортната площадка с изкуствена тревна настилка до църквата в село Трудовец“ 


Инициативата на първите участници е придружена с изключителна доброволческа активност за изграждане и поддържане на облагородените места след изпълнението на проекта. Програмата продължава, а заявления ще се приемат до изчерпване на финансовия ресурс в размер на 50 000 лева, осигурен от общината.