През месец декември община Ботевград е глобила 29 родители, чийто деца имат над 5 неизвинени отсъствия от училище. Глобите са от 50 до 150 лева в зависимост от броя на неизвинените отсъствия. Съгласно новите изисквания на закона за предучилищно и училищно образование директорите на училищата са длъжни да изпращат официална информация за отсъствията на учениците в дирекция „Социално подпомагане“ и в общината. Социалните спират детските надбавки на родителите, а от общината им съставят актове с глоби. Първите глоби са от 50 до 150 лева, а ако ученикът продължа ва да трупа неизвинени отсъствия - глобата за родителите е от 150 до 500 лева. „Проблемът е, че тези глоби са несъбираеми - коментира Адриян Ангелов, експерт „Етнически и демографски въпроси“ в община Ботевград. - Досега нито един глобен родител не е платил санкцията.“ 


Законът предвижда при над 130 отсъствия, независимо дали са извинени или не, директорът да уведомява Социални грижи, за да направят проверка дали детето не е в риск. По същия начин се процедира и ако детето направи 40 неизвинени отсъствия. Тези мерки обхващат и децата от предучилищните групи. Ако не е посещавало детска градина повече от 24 дни по неуважителни причини, то директорите трябва да уведомят органите, за да последва проверка от страна на социалните служби дали детето е в риск от отпадане.


Целта на проверките не е децата да бъдат изземани от родителите им, а да се върне в системата на образованието. 


При подаване на сигнал за голям брой неизвинени отсъствия отдел „Закрила на детето“ регистрира сигнал за дете в риск и стартира социално проучване на семейната и социална среда. 


Отсъствията и бягствата от час са сериозен проблем на българските училища - България е на 8-мо място по отсъствия от училище от 58 държави, като страната ни се отличава и по силното влияние на този проблем върху качеството на образованието.