Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор по заместване за длъжността Младши експерт „Туризъм”, към отдел „Икономически дейности и общинска собственост“


Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността Младши експерт „Туризъм”:


1. Да притежават минимална образователна степен „Бакалавър” - икономическо. 


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изисква.


3. Да притежават следните компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, професионална компетентност и аналитична компетентност.


4. Допълнителни изисквания , носещи предимство:


- висше образование с насоченост: „Туризъм“, „Икономика на туризма“ и „Организация и управление на туристическото обслужване“,  


- компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения на MS Office;


- владеене на чужд език – английски език.


Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Кмета на община Ботевград.


2. Автобиография.


3. Копие от документ за завършено образование.


4. Копие от трудова книжка, УП-3.


5. Документи за придобита квалификация.


Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.


Срок за подаване на документите 10.04.2019г. до 30.04.2019г. включително


Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.


Телефон за контакти: 0723/66630, 0723/69115