Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността Главен експерт „Туризъм”.


Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността Главен експерт  „Туризъм”


1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър”- икономическо. 


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изисква.


3. Да притежават следните компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, професионална компетентност и аналитична компетентност.


4. Допълнителни изисквания, носещи предимство:


-   висше образование с насоченост:  „Туризъм“, „Икономика на туризма“ и  „Организация и управление на туристическото обслужване“;


 -   компютърни умения - много добро познаване и ползване на основните приложения на MS Office;


- владеене на чужд език - английски език.


Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Кмета на община Ботевград.


2. Автобиография.


3. Копие от документ за завършено образование.


4. Копие от трудова книжка, УП-3.


5. Документи за придобита квалификация.


Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.


Срок за подаване на документите  10.08.2017г. до 18.08.2017г. включително


Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.


Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115